1 nov
30 des
L'Ateneu de Màlaga i la Universitat de Màlaga, a través del seu Vicerectorat de Cultura i Esport, convoquen l'edició 2018 dels Premis "Ateneu-Universitat" en les següents categories:
1) Poesia 2) Periodisme 3) Gravat 4) Fotografia 5) Videocreació 6) Música

bases:

1. NORMATIVA COMUNA A TOTES LES CATEGORIES PARTICIPANTS
A.- PARTICIPANTS Podran participar totes aquelles persones residents a Màlaga i província.

B.- OBRES Podránpresentarse a concurs les obres que no hagin estat premiades en altres certàmens o anteriorment en aquest concurs, en la mateixa categoria, en les quatre convocatòries anteriors.
S'admetrà a concurs tres obres com a màxim per participant i per cada categoria.

C.- TERMINIS Lliurament dels treballs: del 01 de novembre al 30 de desembre de 2018.
La decisió es farà públic en l'acte de lliurament dels premis.


2

D.-FORMADE PRESENTACIÓ. La documentació i els treballs, d'acord amb les disposicions determinades en aquestes bases per a cadascuna de les categories dels premis, s'hauran de presentar: - Presencialment: Només per al cas dels treballs que participin en la categoria Premi de Gravat. El participant més haurà d'emplenar i imprimir la documentació de partipació que es detalla a sota i lliurar-la juntament amb l'obra. El lloc de lliurament serà el ATENEODE MÀLAGA, carrer Companyia, nº 2, 29013 Màlaga. El participant rebrà un document acreditatiu del lliurament.

- Telemàticament: Els treballs que participin en la resta de categories del concurs al correu electrònic: ateneomalaga@gmail.com en el qual s'inclourà també en arxiu adjunt el formulari d'inscripció i la resta de documents.
La documentació exigida serà la següent: a) Còpia del DNI, passaport o targeta de residència. b) Formulari d'inscripció. Aquest document es es pot descarregar a l'enllaç http://www.ateneomalaga.es/images/stories/formulario_inscripcion_premios2018.pdf c) En cas de ser una obra col·lectiva, la resta dels autors diferents al que presenta l'obra a concurs hauran signar el document que acrediti la seva voluntat de participar en el concurs. Aquest document es pot descarregar a l'enllaç http://www.ateneomalaga.es/images/stories/confirmacion_de_voluntad_premios2018.pdf d) Document de cessió de drets d'autor d'acord amb la base I.Dicho document es es pot descarregar a l'enllaç http : //www.ateneomalaga.es/images/stories/acuerdo_cesion_derechos_premios2018.pdf i) Obra a concurs.
La documentació i l'obra es presentaran en format pdf. o jpg. El pes màxim dels documents inserits no podrà superar 2 Mb.3

E.- DEVOLUCIÓ DE TREBALLS NO PREMIATS O NO SELECCIONATS: Les obrasque participin en la categoria de Premi de Gravat i les fotografies finalistes podránser retirades de l'Ateneu de Màlaga dins el termini d'un mes a partir de l'endemà de la finalització de l'exposició de les obres seleccionades. Transcorregut aquest temps, les entitats convocants no es fan responsables de la conservació i emmagatzematge de les mateixes.

F.- COMPOSICIÓ DEL JURAT Per a cada Premi, el Jurat estarà format per tres membres, designats per aquesta convocatòria de la forma següent: - President: designat per l'Ateneu de Màlaga - Vocals: un vocal designat per l'Ateneu i un vocal designat per la Universitat. - Un d'ells exercirà la funció de secretari. El jurat podrà resoldre tots els aspectes que poguessin no estar previstos a les bases, amb respecte en tot cas, dels principis de transparència, igualtat i no discriminació. La composició dels diferents jurats no es farà pública fins després de l'emissió dels respectius errors.

G.- PREMIS
Premi: dotació en metàl·lic (1000 €).
El premi en metàl·lic està subjecte a la normativa impositiva vigent.
Accèssit: cada Jurat podrà atorgar fins a dos accèssits, als quals es farà lliurament de diploma acreditatiu.
El premi pot ser declarat desert a criteri del Jurat.
La publicació o exposició d'obres premiades i seleccionades, així com altres requeriments específics, s'indiquen en les normes particulars de cada premi.4

H.- TITULARITAT DE L'OBRA
El participant, pel fet de presentar la seva obra a concurs, afirma que la mateixa és original i de la seva propietat, que no infringeix cap dret de tercers, en particular els de propietat intel·lectual. Es fa per tant responsable davant qualsevol acció o reclamació que sobre això pogués tenir lloc.

I.- CESSIÓ DE DRETS
Els artistes participants autoritzen la menció del seu nom, així comla reproducció, distribució i comunicació pública de les seves obres, amb fins de publicitat, divulgació i informació.

J.- RESPONSABILITAT PER DETERIORAMENT O EXTRAVIO.
L'organització es compromet a utilitzar tots els mitjans al seu abast per tractar les obres amb la màxima cura i respecte que aquestes mereixen, declinant, però, tota responsabilitat per possibles desperfectes o pèrdues que es puguin ocasionar.

K.- DRETS D'EXPLOTACIÓ
Les obres premiades passaran a ser propietat de la Universitat de Màlaga o de l'Ateneu, segons acord entre les dues institucions, que adquiriran així mateix els drets d'explotació de les mateixes.

L.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en qualsevol dels premis "Ateneu-Universitat" implica l'acceptació de les bases generals i particulars de cada premi.

BASE 2. PREMI DE POESIA
REQUISITS
L'extensió máximaserá 300 versos. Es presentarà escrita a ordinador ia doble espai.


5

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA
a) Indiqueu en la categoria: Poesia. b) Envieu el formulari d'inscripció amb la documentació exigida de la BASE 1 d). L'Ateneu i la Universitat podran editar l'obra premiada en format digital o paper en alguna de les seves publicacions o en les seves pàgines web.
L'autor premiat secompromete a donar una lectura pública de l'obra, durant la cerimònia de lliurament de premis.

BASE 3. PREMI DE PERIODISME
REQUISITS
S'hi poden presentar els treballs publicats entre l'1 de gener a 31 de desembre de 2017 a qualsevol mitjà de comunicació escrit local, regional, nacional o internacional en idioma españolysoporte paper o digital.
En el treball publicat en format paper constés clarament la data i número de pàgina de l'edició corresponent, així com el nom de la persona autora. En el cas d'edició digital, s'indicarà el corresponent enllaç (link) que remeti a la feina.
PRESENTACIÓ TELEMÀTICA
a) Indiqueu en la categoria: Periodisme. b) Envieu el formulari d'inscripció amb la documentació exigida de la BASE 1 d). c) El treball tal com es troba publicat.

BASE 4. PREMI DE GRAVAT
REQUISITS
L'obra serà original. Tindrà unes mesures màximes de 50x70 cm, admetent-se les tècniques tradicionals de gravat calcogràfic (burí, aiguafort, aiguatinta, punta seca, etc.), gravat en


6

relleu (xilografia, linogravat, etc.), així com processos digitalesaplicados a l'estampació. Hauran de presentar-se muntades en un suport rígid amb la protecció deguda.
PRESENTACIÓ
Presencialment oa l'adreça postal de l'ATENEU DE MÀLAGA, situat en carrer Companyia, nº 2, 29013Málaga en el termini anteriorment indicat (de 18 a 21 hores, de dilluns a divendres, excepte festius) amb la documentació exigida de la BASE 1 d) .
a) Indiqueu en la categoria: Gravat. b) Sobre tancat identificat amb un pseudònim, que inclourà el formulari d'inscripció així com un breu currículum artístic. c) Un altre sobre amb el mateix pseudònim, que inclourà l'obra amb el títol de la mateixa al dors i la fitxa tècnica amb les dades següents: títol, tècnica utilitzada, mesura de la planxa i any de realització. El Jurat seleccionarà les obres que al costat de la guanyadora podran formar part d'una exposició.

BASE 5. PREMI DE FOTOGRAFIA
REQUISITS
Les fotografies presentades seran de tema lliure. La fotografia a concurs es presentarà en format JPG, amb resolució mínima de 1024 x 768 píxels i amb un pes màxim de 2Mb.
PRESENTACIÓ TELEMÀTICA
a) Indiqueu en la categoria: Fotografia. b) Envieu el formulari d'inscripció amb la documentació exigida en la BASE 1 d). El jurat realitzarà una selecció de les fotografies presentades. Els finalistes rebran un correu electrònic de l'organització, comunicant-li que la seva obra ha estat seleccionada. En aquest cas, s'haurà de presentar a la seu del ATENEODE MÀLAGA, en un sobre tancat identificat amb un pseudònim, la fotografia impresacon el títol al dors i la fitxa tècnica (ha d'especificar marca i tipus de paper, així com tintes en el cas de impressions digitals; títol, tècnica


7

utilitzada, mesura de la foto i any de realització) .En sobre a part, identificat amb el mateix pseudònim, s'inclourà les dades de l'autor. Les fotografies seran reveladassobre paper fotogràfic, bé sigui per procediment químic o per impressió digital en paper Fine Art. A aquest efecte es recomanen les més elementals normes de tiratge i qualitat de conservació per a les còpies, bé siguin per paper al clorobromuro de plata amb virat de conservació o bé de paper Fine Art imprès amb tintes pigmentades. En el cas de fotografies realitzades amb tècnica analògica es presentaran en paper d'clorobromuro de plata.
La fotografia, la taca d'imatge pot ser lliure, s'ha de presentar muntades sobre suport rígid i tindran unasdimensiones de 50 x 60 cm.
Els treballs que no compleixin aquestes condicions no seran admesos.
Les fotografies finalistes al costat de la guanyadora podran formar part d'una exposició.

BASE 6. PREMI DE VIDEOCREACIÓ
S'estableix la següent modalitat de participació: Videocreació.
REQUISITS
L'obra serà inèdita i no superarà els 3 min de durada.
Tant el gènere com la tècnica audiovisual utilitzada seran lliures
L'obra presentada haurà de ser original de l'autor / ai no haver estat premiada en cap altre concurs.
PRESENTACIÓ TELEMÀTICA a) Indiqueu en la categoria: Videocreació. b) Envieu el formulari d'inscripció amb la documentació exigida en la BASE 1 d). c) Les peces seran enviades a fitxers .mov / .mp4 al costat del formulari d'inscripció a l'adreça de correu electrònic ateneomalaga@gmail.com Atès l'elevat mida dels fitxers, es recomana emprar servidors tipus WeTransfer per a la correcta recepció de les obres . El Jurat podrà seleccionar les millors obres que, al costat de la premiada, seran projectades al Saló d'Actes de l'Ateneu de Màlaga.


8

L'obra premiada podrà formar part d'una exposició dels Premis Ateneu-UMA.

BASE 7. PREMI DE MÚSICA S'estableix la següent modalitat de participació: Composició.
REQUISITS
L'obra serà no superarà els 10 minuts de durada.
La modalitat serà lliure.
L'obra presentada ha de ser original de l'autor / ai no haver estat fruit d'un encàrrec remunerat, ni premiada en algun altre concurs.
PRESENTACIÓ TELEMÀTICA
d) Indiqueu a la categoria: Música. e) Envieu el formulari d'inscripció amb la documentació exigida en la BASE 1 d). f) S'enviarà un exemplar de la partitura, signat per l'autor; en el cas de ser una peça col·lectiva haurà de ser signada per cadascun dels autors. g) S'inserirà al formulari l'enregistrament original en format estàndard àudio: MP3. El Jurat podrà seleccionar les millors obres que, al costat de la premiada, integraran un Concert de Guardonats a la Sala de Màlaga que la Comissió organitzadora determini.
Afegeix al calendari