20 set
26 oct

Districte de Moncloa-Aravaca (Madrid)

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.
El Districte de Moncloa-Aravaca amb l'objectiu de promoure i fomentar la participació dels / les ciutadans / es amb inquietuds en la creació poètica, estableix les bases del II Concurs de Poesia "Blas de Otero", constituint l'objecte de les presents bases la regulació i convocatòria de dit concurs. És aplicable a la present convocatòria que disposa la disposició addicional de l'Ordenança de bases reguladores generals per a la concessió de subvencions per l'Ajuntament de Madrid i els seus organismes públics, de 30 d'octubre de 2013, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament, així com el recollit en la present convocatòria.


2. PARTICIPANTS.
Podran participar totes les persones de nacionalitat espanyola i els estrangers, residents a Espanya, majors de 18 anys. Els participants hauran de tenir complerta l'edat exigida en la data de celebració del concurs. No podran participar els membres del Jurat o els guanyadors d'edicions anteriors a aquest concurs.

En el moment de la presentació de l'obra, els participants hauran de presentar declaració responsable de no trobar-se incurs en cap de les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei General Subvencions, així com, que es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social i del compliment de les obligacions per reintegrament de subvencions.


3. REQUISITS QUE REUNIRÀ el poemari.
Els poemes seran de tema i mètrica lliure, escrits en castellà, originals i inèdits, i ha de complir la condició de no haver estat premiats en cap altre certamen ni publicats en suport físic i / o digital, acreditant aquest extrem mitjançant declaració jurada.

Serà requisit imprescindible que els poemes continguin, almenys, una referència a espai / us o lloc / s del Districte de Moncloa-Aravaca, en la forma en què l'autor decideixi.

L'extensió del poemari que es presenti serà com a mínim de 3 i com a màxim de 10 poemes i amb un límit de 20 pàgines, en format de 21 x 29,7 cm (DIN A4), impreses a una sola cara amb interlineat doble, mida de font 12 i tipus de lletra Arial.


4. NORMES DE CELEBRACIÓ DEL CONCURS.
El termini de presentació de les obres comprendrà des del dia següent a la publicació d'aquestes bases en el Butlletí Oficial de l'Ajuntament de Madrid ia la seu electrònica https://sede.madrid.es, fins al dia 26 d'octubre de 2018.

4.1. Les obres es presentaran en format paper, i indicar pseudònim de l'autor i el títol de l'obra.

A l'obra s'acompanyarà un altre sobre tancat, que es denominarà "plica" i que contingui: - Dades personals del participant (nom i cognoms, domicili, correu electrònic i telèfons de contacte).

- Declaració responsable de no trobar-se incurs en cap de les prohibicions previstes en l'esmentat article 13 de la Llei General de Subvencions i de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. Aquest document (Annex I) es publica, conjuntament amb la convocatòria, en el Butlletí Oficial de l'Ajuntament de Madrid ia la seu electrònica https://sede.madrid.es. - Declaració jurada que el poemari presentat és original i inèdit i no ha estat premiat en cap altre certamen. Segons la Llei 39/2015, de la LPAC en la seva artículo16.4, la documentació podrà presentar-se: A) En el registre electrònic de l'Administració o Organisme al que es dirigeixin, així com en la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què fa referència l'art. 2.1 (L'Administració General de l'Estat. Les administracions de les comunitats autònomes. Les entitats que integren l'Administració local. El sector públic institucional). B) En les oficines de Correus, en la forma que s'estableixi per reglament. C) En les representacions diplomàtiques. O oficines consulars d'Espanya a l'estranger. D) A les oficines d'assistència en matèria de registres. I) En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Si el sobre no reunís els requisits establerts en la convocatòria es requerirà a l'interessat, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de l'Ajuntament de Madrid perquè, en el termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la dita publicació, esmeni aquests defectes, amb l'advertència que en cas contrari es considerarà que ha desistit de la petició, prèvia resolució dictada en els termes previstos en l'art. 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que serà publicada al Butlletí Oficial de l'Ajuntament de Madrid segons el que preveu l'article 45.b de la citada llei, amb caràcter previ l'inici de la fase d'instrucció, tot això de conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


5. JURAT.
Les obres seran valorades per un jurat presidit per la Regidora-Presidenta del Districte de Moncloa-Aravaca o persona en qui delegui, qui a més, designarà tres vocals de reconeguda experiència en el món de la literatura i un secretari, que serà un funcionari de l'esmentada Junta de Districte amb veu però sense vot.


6. SELECCIÓ I DECISIÓ DEL JURAT.
Els criteris a tenir en compte en la valoració de les obres seleccionades, seran:
- Valors artístics del poemari.
- Creativitat i qualitat tècnica
- Originalitat de la proposta.

Els premis podran declarar-se deserts, si així ho considera el jurat. La decisió del jurat, que serà inapel·lable, tindrà lloc abans del dia 8 de novembre, comunicant-se als premiats de manera individual i publicant posteriorment en el Butlletí Oficial de l'Ajuntament de Madrid ia la seu electrònica https://sede.madrid.es .

El jurat és l'únic responsable de la interpretació d'aquestes bases, així com de la resolució de qualsevol incidència que pogués presentar-se en el desenvolupament del certamen.


7. PREMIS.
La quantia total dels premis és de 3.700 €, distribuint-se de la següent manera:
- Primer premi: 2.000 €
- Segon premi: 1.000 €
- Tercer premi: 700 €


En la concessió dels premis es tindrà en compte la legislació vigent en matèria d'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, a l'efecte d'aplicar les retencions corresponents. L'abonament dels premis es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte indicat pels beneficiaris, havent d'aportar en el termini de 2 dies hàbils, des que es comuniqui la concessió dels premis, el model d'imprès denominat "Alta de pagament per transferència" que es facilitarà als premiats en la Unitat d'Activitats Culturals.

L'import del premi que s'adjudiqui estarà assignat a l'aplicació pressupostària 482.03 Transferències corrents. Premis, del programa 334.01 Activitats Culturals, del pressupost de despeses 2018 del Districte Moncloa-Aravaca.


8. PROPIETAT DE LES OBRES.
Els autors cedeixen els drets d'explotació, reproducció, distribució i comunicació pública de les seves obres a l'Ajuntament de Madrid. Els exemplars, físics i digitals, de les obres no premiades seran destruïts després de la decisió del Jurat, no contemplant-se en cap cas la devolució dels mateixos.

El Districte de Moncloa-Aravaca podrà dur a terme les accions que consideri oportunes per a difondre les obres presentades, a fi de promocionar els participants en aquest Concurs.


9. LLIURAMENT DE PREMIS.
L'acte de lliurament de premis se celebrarà, excepte força major, el dia 7 de novembre de 2018, si bé l'abonament dels premis es realitzarà mitjançant transferència.

No procedeix el pagament per resultats atès que l'import dels premis no depèn dels resultats obtinguts.


10. PUBLICACIÓ.
La convocatòria del certamen es publicarà, d'acord amb el que estableix l'article 2 de la disposició addicional primera de l'Ordenança de Bases reguladores generals per a la concessió de subvencions per l'Ajuntament de Madrid i els seus Organismes Públics, en el Butlletí Oficial de l'Ajuntament de Madrid , així com a la seu electrònica https://sede.madrid.es, incloent-se les dades i documents que s'indiquen en l'article 6 de l'ordenança, a més es publicarà al Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid sense perjudici de la publicitat que, a través dels mitjans de comunicació i altres fórmules, es realitzi pel districte per a una major difusió del certamen.

Les resolucions i actes de tràmit derivats del procediment administratiu al qual s'incorporen les dades personals de la present sol·licitud i en els termes que estableix la convocatòria, podran ser objecte de publicació en el Boam, al tauler d'edictes de l'Ajuntament de Madrid (format electrònic), a la pàgina web municipal www.madrid.es oa la intranet municipal "AYRE". La publicació en els diferents mitjans electrònics municipals serà bloquejada o cancel·lada quan hagi finalitzat el termini de publicitat de l'acte administratiu corresponent, ajustant-se per a això a la Instrucció 2/2010, de 27 de desembre, aprovada pel director general de Qualitat i Atenció al Ciutadà (Boam de 3 de gener de 2011

Les dades es comunicaran a les Unitats de l'ajuntament competents en la matèria relacionada amb la comunicació realitzada i no podran ser cedides a tercers excepte en els supòsits que preveu la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal

11. INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT.
L'òrgan competent per a la instrucció serà el Coordinador del Districte i el competent per a la resolució del procediment de concessió dels premis la Regidora Presidenta del Districte.

El jurat de consignar en acta el resultat de la valoració de conformitat amb els criteris de la present convocatòria i els remetrà a l'òrgan instructor, que elevarà la proposta de concessió del premi a la Regidora Presidenta del Districte.

Es prescindeix del tràmit d'audiència en la proposta de resolució en no figurar en el procediment ni ser tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions que les adduïdes pels aspirants.

El termini per resoldre i notificar la concessió del premi serà inferior a 6 mesos de conformitat amb el que disposa l'article 25.7 de la LGS.

La resolució per la qual es concedeixen els premis a càrrec del districte posa fi a la via administrativa.

12. ALTRES DETERMINACIONS.
Els guanyadors estaran obligats a retornar el premi si es comprovés que el seu treball hagi estat premiat anteriorment o compromès amb editorial o companyia multinacional, o es plantegés reclamació fundada sobre la seva autoria. De la mateixa manera hauran de tornar el premi si no s'acredités el compliment dels requisits exigits en les presents bases.

L'organització podrà introduir, si ho creu necessari, les modificacions que estimi convenients per al bon funcionament del concurs.

Transcorreguts 15 dies de la resolució de la present convocatòria, l'organització procedirà a la destrucció de les dades i documentació que hagin aportat els participants no seleccionats.

La participació en el concurs suposa la plena acceptació de les presents bases, quedant excloses les obres que no compleixin alguna de les condicions abans exposades.