1 oct
9 oct

Organitzada per: Ajuntament de Caudete

 • Categories: Concursos de Pintura
 • Convocant: Ajuntament de Caudete
 • Premi: 3000 € + 2500 € + 2000 € + 1200 € + 1000 € (adquisicions)
 • Presentació: Presencial + Correu
 • Lloc: Caudete, Albacete
 • Data inici: 2018.10.01
 • Data tancament: 2018.10.09

Bases XV Certamen Nacional d'Aquarel·la de Caudete

1. Podran concórrer a aquest certamen artistes espanyols o estrangers.

2. El tema serà lliure i original. S'admetrà una sola obra per autor, sent condició indispensable que no hagi estat premiada en cap altre certamen.

3. Les obres s'han de presentar necessàriament enquadrades amb marc de fusta color faig llis fort de 4 cm. i protegides amb metacrilat.

4. Dimensions de l'obra (superfície pintada): màximes 100 x 70 cm .; mínimes: 55 cm. (En qualsevol de les seves dimensions).

5. L'embalatge, transport i assegurança de l'obra seran per compte del concursant, tant en el seu lliurament com en la seva recollida. L'embalatge haurà d'oferir garanties suficients per evitar possibles desperfectes de les obres.

6. Al dors de l'obra figuraran clarament nom i cognoms de l'artista. En sobre a part es lliurarà, emplenat en la seva totalitat, la butlleta d'inscripció que s'adjunta en aquestes bases. Els concursants acompanyaran un currículum o nota biogràfica, fotocòpia del DNI i fotografia, en CD en color i amb qualitat suficient de l'obra que presenten a concurs.

7. El MI Ajuntament de Caudete no serà responsable, per cap causa, de la pèrdua, deteriorament o pèrdua de les obres que concorrin a aquest Certamen durant el seu termini de durada; no subscrivint pòlissa d'assegurança a l'efecte que cobreixi cap risc.

8. L'admissió de les obres es realitzarà a la Casa de Cultura de Caudete (Albacete), Carrer Les Eres 33, CP 02660. informacion@casadecultura.caudete.org o cultura@caudete.org . Telèfon: 965828130. Consignant que van a concursar en el Quinzè Certamen Nacional de Acuarela. Els treballs s'admetran de l'1 d'octubre al 9 de novembre de 2018. Horari d'admissió: de dilluns a divendres, de 10:00 a 14:00 hores.

9. Es fixen els següents premis:

 • PRIMER PREMI: 3.000 euros. Donats per Camacho Recycling i la Regidoria de Cultura del MI Ajuntament de Caudete. Diploma del MI Ajuntament de Caudete.
 • SEGON PREMI: 2.500 euros. Donats per Fundació Caixa Rural Albacete Globalcaja. Diploma del MI Ajuntament de Caudete.
 • TERCER PREMI: 2.000 euros. Donats per Marbres Bolmax .. Diploma del MI Ajuntament de Caudete. per Camacho Recycling i la Regidoria.
 • QUART PREMI: 1.200 euros. Donats per Crisnova Vidre. Diploma del MI Ajuntament de Caudete.
 • CINQUÈ PREMI: 1.000 euros. Donats per Transports Caudete. Diploma del MI Ajuntament de Caudete.

El jurat podrà concedir quantes "Mencions d'honor" consideri oportunes.

Qualsevol premi podrà declarar-se desert. Els autors premiats en l'edició anterior podran participar, però no podran optar a cap dels tres primers premis.

10. Les obres premiades quedaran en poder del MI Ajuntament de Caudete o de les entitats donants dels premis. No obstant això si els artistes premiats preferissin conservar la propietat de les seves obres s'entén que renunciarien als premis en metàl·lic, quedant guardonats amb els corresponents trofeus.

11. El jurat estarà integrat per l'Alcalde de Caudete, el guanyador del primer premi del certamen anterior i diverses personalitats de reconegut prestigi en l'àmbit de les arts plàstiques. La seva composició es donarà a conèixer un cop acabat el termini de presentació de les obres.

12. El jurat seleccionarà, de la totalitat de les obres rebudes, aquelles que seran exposades.

13. Amb les obres seleccionades s'organitzarà una exposició que serà inaugurada el dia 18 de novembre i que romandrà oberta fins el 15 de desembre de 2018.

14. La publicació de la decisió del jurat i el lliurament de premis s'efectuarà el dia de la inauguració de la mostra, a la Sala d'Exposicions de la Casa de Cultura de Caudete. La decisió del jurat serà inapel·lable, i serà imprescindible l'assistència dels premiats al lliurament de premis.

15. La retirada de les obres exposades i no exposades es realitzarà a partir del 7 de gener de 2019. La retirada d'obres serà a la Casa de Cultura de Caudete, Carrer Les Eres 33. Caldrà presentar el resguard i complir els terminis fixats per a la retirada de les obres. En cas contrari, s'entendrà que l'autor cedeix a l'MI Ajuntament de Caudete seva propietat, podent aquest donar-li en destinació que estimi convenient.

16. La participació en aquest Certamen suposa l'acceptació de les presents bases. La interpretació de les mateixes correspon al jurat. Les incidències que siguin procedents seran resoltes per l'organització del Certamen (MI Ajuntament de Caudete).

Afegeix al calendari