19 jun
3 nov
BASES REGULADORES XXVII
PREMI "LOPEZ-VILLASEÑOR" D'ARTS PLÀSTIQUES

L'Ajuntament de Ciutat Real, a través de la seua Regidoria de Cultura pretén dur a terme, a partir del proper mes d'octubre el XXVIIè Premi López-Villaseñor d'Arts Plàstiques.
OBJECTE.- És objecte de les presents bases regular les condicions per les quals s'ha de regir la concessió dels premis López-Villaseñor d'Arts Plàstiques de Ciutat Real.
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ.- S'estableixen dues modalitats:
a) Pintura: La modalitat serà pintura, en les seves diferents tècniques, estils i la temàtica lliures.

b) Escultura: En la modalitat d'escultura, el tema serà lliure i original.

PREMIS.- Es concediran els següents premis amb els seus corresponents medalles. Aquests premis rebran dotació econòmica l'import es determinarà en la convocatòria:

Primer Premi i medalla. Segon Premi i medalla Tercer Premi i medalla Premi Excma. Diputació Provincial de Ciutat Real i medalla (la concessió resta condicionada al fet que la Diputació concedeixi la subvenció corresponent a l'import total d'aquest premi)

Tots els premis seran indivisibles i no acumulables i al mateix temps no podran declarar-se deserts. En el cas que algun dels autors renunciar-se a la quantia del premi concedit, aquesta serà destinada íntegrament per a l'adquisició d'obra (s) seleccionada (s). Així mateix, el jurat podrà concedir totes Mencions d'Honor consideri convenients.

En la corresponent convocatòria s'ha d'expressar, a més del nombre de premis convocats, el seu import i els criteris de selecció, que vindran determinats per la qualitat i per la idoneïtat de les obres presentades.

PARTICIPANTS I CONDICIONS DE LES OBRES

1- Podran participar tots els artistes espanyols, nacionals dels països membres de les Comunitats Europees i estrangers no comunitaris que resideixin al territori espanyol.
2- Les obres hauran de reunir, per a cada modalitat, les següents condicions:

a) PINTURA

a.1.- S'admetrà una sola obra per autor, les mesures no excedeixin de 2 X 2 mts, ni menors de 100 cms. en qualsevol dels seus costats.

a.2.- No s'admetran còpies ni reproduccions d'altres obres, així com obres premiades en altres certàmens.

a.3.- Les obres es presentaran emmarcades amb un llistó o vareta de fusta de 3 cm. d'ample i en el seu color natural.

b) ESCULTURA
b.1.- S'admetrà una sola obra per autor, les mesures no han d'excedir dels 200 cm., ni ser inferiors als 100 cm., sense comptar plint o suport.

b.2.- Aquestes escultures van destinades a ser exposades a l'aire lliure pel que els materials hauran de ser definitius, no acceptant-obres en cartró, cera, escaiola, guix, fang cuit, etc.

b.3.- No s'admetran còpies ni reproduccions d'altres obres, així com obres premiades en altres certàmens.

En atenció a la naturalesa de la subvenció, per a optar als premis no s'exigirà acreditar el compliment dels requisits que estableix l'article 13 de la Llei general de subvencions.


INSCRIPCIONS I DOCUMENTACIÓ

Les obres s'acompanyaran d'un sobre tancat en el qual s'inclourà una fotografia o imatge digital de l'obra, una fitxa en la qual figuri el títol, la tècnica, mides, valoració econòmica i data de realització, al costat del nom de l'autor, adreça, telèfon de contacte i breu currículum vitae.

Les obres es lliuraran embalades o protegides suficientment. L'Ajuntament de Ciutat Real extremar les cures per a la conservació de les obres rebudes, però declina tota responsabilitat derivada d'accidents imprevisibles, robatori, incendi o una altra causa de força major; així com dels danys que puguin patir, tant en els actes de recepció i devolució com durant el temps en què estiguin sota la seva custòdia, i no subscriurà pòlissa d'assegurança que cobreixi aquests riscos. Les obres es lliuraran contra rebut (en mà o per empresa de transport) a

el Museu Municipal López-Villaseñor; c / Reis, 11. 13002 Ciutat Real. Tlf .: 926/25 52 00. En horari de 10 a 21:00 hores de dimarts a divendres. Les despeses d'enviament i devolució de les obres aniran a càrrec dels autors.

El termini de presentació serà l'establert en la convocatòria que es publicarà en el BOP de Ciutat Real.

El model de butlleta d'inscripció que s'acompanya en l'Annex I.


JURAT

La composició del jurat, que es farà públic amb la sentència, serà designada per l'Excm. Ajuntament de Ciutat Real, a través de la Regidoria de Cultura i comptarà amb persones de reconegut prestigi en el camp de les arts.

El jurat realitzarà una selecció de les obres presentades, que s'exposaran al Museu Municipal López-Villaseñor al mes de desembre, en les dates i durada que el jurat assenyali.

La decisió del jurat serà inapel·lable i es farà públic abans del 30 de novembre.

Les obres no premiades es podran retirar del 22 de desembre al 31 de gener prèvia presentació del rebut.

Les obres seleccionades podran retirar un cop acabada la "exposició i fins al 15 de febrer, prèvia presentació del rebut.

L'Ajuntament de Ciutat Real no es responsabilitzarà de les obres no retirades en els terminis establerts, passant aquestes a formar part del patrimoni municipal.

La presentació d'obres suposa l'accepció d'aquestes bases.

PUBLICITAT

A la convocatòria dels premis, a més de la publicitat pròpia de tota convocatòria de subvencions i ajudes, se'ls donarà la major difusió possible entre els qui puguin estar interessats.

L'Ajuntament de Ciutat Real es reserva el dret de reproduir les obres seleccionades en fullets i catàlegs, per a la seva difusió.

ENTREGA DE PREMIS

La Regidoria de Cultura farà públic i convocarà tots els participants per al lliurament de premis i inauguració de l'exposició de les obres seleccionades.

Els autors premiats hauran obligatòriament tenir presència física en el lliurament de premis, considerant l'absència de l'autor / a premiat / a com a renúncia al Premi passant la quantia del mateix a l'adquisició d'un altre.

Tots els premis estan sotmesos a la llei fiscal vigent.

Les obres premiades passaran a ser propietat de l'Excm. Ajuntament de Ciutat Real, a excepció del Premi Diputació de Ciudad Real, que és propietat d'aquesta Institució Provincial.


JUSTIFICACIÓ

A efectes de justificació dels premis serà aplicable la previsió de l'article 30.7 de la Llei General de Subvencions.


LEGISLACIÓ APLICABLE

La Concessió dels premis es regirà per l'establert en aquestes bases reguladores i en la seva convocatòria, la Llei 38/2003 General de Subvencions i les seves disposicions de desenvolupament, les Bases d'Execució del Pressupost de l'Ajuntament de Ciutat Real per a 2017, les restants normes de dret administratiu que, si és el cas, siguin aplicables i, si no, s'aplicaran les normes de dret privat.


Ciudad Real 14 de maig de 2018

L'Excma alcalde Acctal., El Titular de l'Òrgan de Suport a la Junta de Govern Local.ANNEX I


XXVIIè PREMI NACIONAL LÓPEZ-VILLASEÑOR D'ARTS PLÀSTIQUES BUTLLETÍ D'INSCRIPCIÓ Núm. De Registre .................................. ...................................... Nom i cognoms ......... .................................................. .......... Domicili ....................................... ............................................... Telèfon .. ........................... Correu electrònic ..................... ...... Població ..................... Districte postal .................... ..................... Província ............................ .................................................. ........ Títol de l'obra ...................................... ..................................... Valoració de la mateixa ......... .................................................. .... Tècnica Utilitzada ............................................ ............................. Forma d'enviament .................. .................................................. ....... Data ... .................................................. ..................................... 1 Exemplar per a l'Excmo. Ajuntament _____________________________________________________________ XXVIIè PREMI NACIONAL LÓPEZ-VILLASEÑOR D'ARTS PLÀSTIQUES BUTLLETÍ D'INSCRIPCIÓ Núm. De Registre ................................ ........................................ Nom i cognoms ....... .................................................. ............ Domicili ..................................... ................................................. Telèfon ............................. Correu electrònic ................... ........ Població ..................... Districte postal .................. ....................... Província .......................... .................................................. .......... Títol de l'obra .................................... ....................................... Valoració de la mateixa ....... .................................................. ...... Tècnica Utilitzada .......................................... ............................... Forma d'enviament ......... .................................................. ................ Data ................................. .................................................. ....... 2 Exemplar per l'Autor ______________________________________________________________ XXVIIè PREMI NACIONAL LÓPEZ-VILLASEÑOR d'ARTS PLÀSTIQUES BUTLLETÍ d'INSCRIPCIÓ Núm. de Registre ..................... .................................................. . Nom i cognoms .............................................. ....................... Domicili .......................... .................................................. .......... Telèfon ............................. Correu electrònic ........ ................... Població ..................... Districte postal ....... .................................. Província ............... .................................................. ..................... Títol de l'obra ......................... .................................................. valoració de la mateixa .... .................................................. ......... Tècnica Utilitzada ....................................... .................................. Forma d'enviament ............. .................................................. ............ Data ..................................... .................................................. ... 3 Exemplar per a adherir a l'obra
Afegeix al calendari