4 jul
23 ago

Concurs a Bollullos Parell del Condado, Huelva, Espanya

Podran concórrer a aquest Certamen tots els fotògrafs d'àmbit nacional, o residents a Espanya, que ho desitgin.

Cada autor podrà concórrer amb un màxim de dues sèries originals, no premiades en cap altre certamen amb anterioritat.

Cada sèrie ha de constar com a mínim de 3 fotografies, i un màxim de 5 fotografies.

Cada autor podrà concórrer als dos concursos que es convoquen. Sent la temàtica lliure.

En el concurs local es premiarà només una foto, podent presentar cada autor un màxim de dues fotografies.

Seran admeses totes les tècniques i procediments i totes les tendències o corrents estètics.

No es permetran muntatges.

bases
Afegeix al calendari