KIT DIGITAL Informàtica
Factura electrònica

Requisits mínims. Funcionalitats i serveis:

Aquesta solució inclou un nombre d'hores de parametrització per a la definició de les particularitats, la modificació i la configuració de la factura electrònica de venda; numeració, idioma, descomptes, dades addicionals, visualització, formats, etcètera. Aquestes hores es determinen per a cadascun dels segments d'empreses definits a l'article 8.2 de la manera següent:

 • Segments I (10-menys de 50 empleats) i 1! (3-menys de 10 empleats): 10 hores de parametrització
 • Segment III (0-menys de 3 empleats): 5 hores de parametrització

Aquest procés és essencial per a la posterior implantació i desplegament de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les funcionalitats i/o serveis que es detallen a continuació:

  • Factures en format estructurat: la solució haurà de permetre l'emissió de factures en formats estructurats, almenys en format FACTURAEE, per facilitar-ne el tractament automatitzat.
  • Factures il·limitades: la solució haurà de permetre l'emissió d'un nombre il·limitat de factures.
  • Clients il·limitats: la solució haurà de permetre l'enviament de factures a un número il·limitat de clients.
  • Productes o serveis il·limitats: la solució haurà de permetre la creació d'un nombre il·limitat de productes i/o serveis facturables dins del catàleg.
  • Enviament de factures per correu electrònic: la solució ha de ser capaç d'enviar factures directament per correu electrònic.
  • Personalització de factura les factures generades per la solució hauran de ser personalitzables, incloent-hi la selecció del logotip
  • Còpia de seguretat periòdiques: la solució inclourà la realització de còpies de seguretat periòdiques amb possibilitat, almenys, de periodicitat diària
  • 1 GB Emmagatzematge/Històric de factures: la solució proporcionarà un emmagatzematge d'almenys 1 GB per a les factures.
  • Integració amb altres solucions: la solució haurà de disposar d'APIs o Web Services per integrar-les amb altres eines, així com permetre la càrrega de dades de manera manual.
  • Control de venciment de les factures: la solució haurà dincloure un sistema de control del venciment de les factures.

Compliment: la solució Factura Electrònica ha de permetre que el beneficiari pugui assegurar el compliment del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa aplicable.

Objectiu: digitalitzar el flux d'emissió de les factures entre les empreses beneficiàries i els clients