KIT DIGITAL Informàtica
Gestió de processos

Requisits mínims. Funcionalitats i serveis:

Aquesta solució inclou un nombre d'hores destinades a la parametrització per definir les particularitats dels processos de comercialització, així com per la càrrega de dades. Aquestes hores es determinen, per a cadascun dels segments d'empreses definits a l'article 8.2, de la manera següent:

 • Segment | (10-menys de 50 empleats): 60 hores de parametrització.
 • Segments || (3-menys de 10 empleats) i II! (0-menys de 3 empleats): 45 hores de parametrització.

Aquest procés és essencial per a la posterior implantació i desplegament de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les funcionalitats i serveis que es detallen a continuació:

- Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball processos tals com:

  • Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió d'actius i generació de tancaments i balanços, etc.
  • Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures.
  • Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc. previsió, nivells d'estoc, enviaments, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.
  • Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.
  • Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc.
  • Logística: gestió de flotes i rutes, entre d'altres.
- Integració amb diverses plataformes: la solució haurà de disposar d'APIs o Web Services per integrar-les amb altres eines.
- Actualitzable: La solució haurà de ser actualitzable amb noves versions.
- Escalable: La solució haurà de poder adaptar-se als possibles creixements o canvis a l'estructura empresarial de la pime.

Compliment:
la solució ha de permetre que el beneficiari pugui assegurar el compliment del Reglament pel qual es regulen les hd obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa aplicable. En especial, els processos de facturació AN] i comptabilitat, inventaris i compres i pagaments han de garantir la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres dacord amb la normativa aplicable.
Objectiu: digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius de les empreses beneficiàries.