20 Sep
26 Oct

Distrito de Moncloa-Aravaca (Madrid)

1. OBXECTO DA CONVOCATORIA.
O Distrito de Moncloa-Aravaca co obxectivo de promover e fomentar a participación dos cidadáns con inquedanzas na creación poética establece a base do II Concurso de Poesía "Blas de Otero", que constitúe o obxecto destas regras. a regulación e convocatoria deste concurso. As disposicións da disposición adicional da Orde de bases reguladoras xerais para a concesión de subvencións polo Concello de Madrid e os seus organismos públicos, do 30 de outubro de 2013, na Lei 38/2003 serán de aplicación nesta convocatoria. 17 de novembro, Subvencións Xerais eo seu Regulamento, así como o que se inclúe nesta convocatoria.


2. PARTICIPANTES.
Poderán participar todas as persoas de nacionalidade española e estranxeiros residentes en España con máis de 18 anos de idade. Os participantes deberán alcanzar a idade esixida na data do concurso. Non se poden participar os membros do Xurado ou os gañadores das anteriores edicións deste concurso.

No momento da presentación do traballo, os participantes deberán presentar unha declaración responsable de non participar nalgunha das prohibicións previstas no artigo 13 da Lei xeral de subvencións, así como que estean actualizados no cumprimento das súas obrigacións. obrigas tributarias e contra a Seguridade Social eo cumprimento das obrigas de reembolso das subvencións.


3. REQUISITOS QUE O POEMÁRIO atoparase.
Os poemas serán tema e métricas gratuítos, escritos en castelán, orixinais e inéditos, debendo cumprir coa condición de non ser recompensados ​​en ningún outro concurso ou publicados en soporte físico e / ou dixital, sendo acreditados por declaración xurada.

Será un requisito imprescindible que os poemas conteñan, polo menos, unha referencia aos espazos ou lugares do Distrito de Moncloa-Aravaca, na forma en que o autor decide.

A extensión da colección de poemas terá como mínimo 3 e un máximo de 10 poemas e cun límite de 20 páxinas, nun formato de 21 x 29.7 cm (DIN A4), impreso nun lado con espazamento dobre, tamaño da fonte tipográfica 12 e Arial.


4. REGLAS DE CELEBRACIÓN DO CONCURSO.
O prazo de presentación das obras será a partir do día seguinte á publicación destas bases no Boletín Oficial do Concello de Madrid e no sitio electrónico https://sede.madrid.es, ata o 26 de outubro de 2018.

4.1. As obras presentaranse en formato papel, indicando o pseudónimo do autor eo título do traballo.

O traballo será acompañado por outro sobre selado, que se chamará "escrow" e que contén: - Información persoal do participante (nome e apelidos, enderezo, correo electrónico e números de teléfono de contacto).

- Declaración responsable de non participar nalgunha das prohibicións previstas no mencionado artigo 13 da Lei de Subvencións Xerais e estar ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Este documento (Anexo I) publícase, xunto coa convocatoria, no Boletín Oficial do Concello de Madrid e no sitio electrónico https://sede.madrid.es. - Declaración xurada de que os poemas presentados son orixinais e inéditos e non foron premiados en ningún outro concurso. De acordo coa Lei 39/2015, do LPAC no seu artigo 16.4, pódese presentar a documentación: A) No rexistro electrónico da Administración ou Organización ao que están dirixidos, así como nos restantes rexistros electrónicos de calquera das materias os referidos no art. 2.1 (A Administración Xeral do Estado, As Administracións das Comunidades Autónomas, As Entidades que conforman a Administración Local, O sector público institucional). B) Nas oficinas de correos, de conformidade coa normativa. C) Nas representacións diplomáticas. Oficinas consulares de España no estranxeiro. D) Nas oficinas de asistencia aos rexistros. E) En calquera outro que estableza as disposicións efectivas.

Se o sobre non cumpre os requisitos establecidos na convocatoria, o interesado deberá solicitar mediante publicación no Boletín Oficial da cidade de Madrid para que, dentro do prazo máximo e non prórroga de dez días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación, remate estes defectos, coa advertencia de que, no caso contrario, considerarase abandonada na súa solicitude, resolución previa dictada nos termos previstos no art. 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, que se publicará no Boletín Oficial do Concello de Madrid, tal como se establece no artigo 45.b da citada lei anterior ao comezo da instrución, todo de conformidade co disposto no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.


5. XURADO.
As obras serán xulgadas por un xurado presidido polo conselleiro-presidente do distrito de Moncloa-Aravaca ou persoa delegada, que tamén designará tres membros con experiencia recoñecida no mundo da literatura e un secretario que será funcionario. a mencionada Xunta de Distrito con voz pero sen voto.


6. SELECCIÓN E FALLO DO XURADO.
Os criterios a ter en conta na avaliación das obras seleccionadas serán:
- Valores artísticos dos poemas.
- Creatividade e calidade técnica
- Orixinalidade da proposta.

Os premios poderán ser declarados nulos, se o xurado así o decide. A decisión do xurado, que será definitiva, terá lugar antes do 8 de novembro, comunicándose individualmente aos gañadores e posteriormente publicados no Boletín Oficial do Concello de Madrid e na páxina electrónica https://sede.madrid.es .

O xurado é o único responsable da interpretación destas normas, así como da resolución de calquera incidencia que poida xurdir durante o desenvolvemento do concurso.


7. PREMISAS.
O importe total dos premios é de 3.700 €, distribuído do seguinte xeito:
- Primeiro premio: 2.000 €
- Segundo premio: 1.000 €
- Terceiro premio: 700 €


Na adxudicación dos premios, terase en conta a lexislación vixente sobre o Imposto sobre a renda das persoas físicas, a fin de aplicar as retencións correspondentes. Os premios serán abonados mediante transferencia bancaria á conta indicada polos beneficiarios e deberán presentarse no prazo de dous días hábiles desde que se anuncie a concesión de premios, a forma do formulario denominado "Rexistro de pagamentos por transferencia" que se ofrecerá aos gañadores na Unidade de Actividades Culturais.

O importe do premio outorgado será asignado á solicitude de orzamento 482.03 Transferencias correntes. Premios, programa 334.01 Actividades culturais, orzamento de gastos 2018 do distrito de Moncloa Aravaca.


8. PROPIEDADE DE OBRAS.
Os autores asignan o dereito de explotación, reprodución, distribución e comunicación pública das súas obras ao Concello de Madrid. As copias, físicas e dixitais, dos traballos non adxudicados serán destruídos logo da decisión do xurado e, en ningún caso, a devolución do mesmo será contemplada.

O Concello de Moncloa-Aravaca poderá realizar as actuacións que considere oportunas para difundir as obras presentadas, a fin de promocionar os participantes neste Concurso.


9. ENTREGA DE PREMIS.
A celebración de premios realizarase, con excepción de forza maior, o 7 de novembro de 2018, aínda que o pagamento dos premios realizarase por transferencia.

O pagamento dos resultados non se aplica dado que o importe dos premios non depende dos resultados obtidos.


10. PUBLICACIÓN.
A convocatoria do concurso publicarase, de acordo co establecido no artigo 2 da disposición adicional primeira da Orde de Bases Xerais Reguladoras para a concesión de subvencións polo Concello de Madrid e os seus órganos públicos, no Boletín Oficial do Concello de Madrid , así como no sitio electrónico https://sede.madrid.es, incluídos os datos e documentos indicados no artigo 6 da ordenanza, tamén se publicará no Boletín Oficial da Comunidade de Madrid sen prexuízo da publicidade. que, a través dos medios de comunicación e outras fórmulas, lévase a cabo polo distrito para unha maior difusión do concurso.

As resolucións e trámites procesuais derivados do procedemento administrativo aos que se incorporan os datos persoais da presente solicitude e nos termos establecidos na súa convocatoria, poderán publicarse no BOAM no Boletín de Edicións do Concello de Madrid (formato electrónico), no sitio web municipal www.madrid.es ou na intranet municipal "AYRE". A publicación nos diferentes medios electrónicos municipais quedará bloqueada ou cancelada cando o período de publicidade do acto administrativo correspondente finalizase, axustándose así á Instrución 2/2010, do 27 de decembro, aprobada polo Director Xeral de Calidade e Atención ao Cidadán (BOAM do 3 de xaneiro de 2011

Os datos comunicaranse ás Unidades do municipio competentes na materia relacionadas coa comunicación feita e non poderán ser trasladados a terceiros salvo nos casos previstos na normativa vixente sobre protección de datos de carácter persoal.

11. INSTRUCCIÓN E RESOLUCIÓN DO PROCEDEMENTO.
O órgano competente para a instrución será o Coordinador do Distrito e o competente para a resolución do procedemento de concesión dos premios o Conselleiro Presidente do Distrito.

O xurado rexistrará nos minutos o resultado da avaliación segundo os criterios desta convocatoria e os enviará ao órgano examinador, que elevará a proposta de concesión do premio ao Conselleiro Presidente do Distrito.

O procedemento de audiencia é omitido na moción de resolución, xa que non se inclúen outros procedementos nin as alegacións que se presentan polos solicitantes.

O prazo para resolver e notificar a concesión do premio será inferior a 6 meses de acordo co disposto no artigo 25.7 da LGS.

A resolución pola que os distritos otorga os premios remata o procedemento administrativo.

12. ALTRAS DETERMINACIÓNS.
Os ganadores estarán obrigados a devolver o premio se se comproba que a súa obra foi previamente adxudicada ou comprometida cunha empresa editorial ou multinacional ou se suscita unha reclamación baseada na súa autoría. Do mesmo xeito, deben devolver o premio se o cumprimento dos requisitos esixidos nestas bases non está probado.

A organización pode introducir, se o considera necesario, as modificacións que considere oportunas para o bo funcionamento do concurso.

Despois de 15 días de resolución da presente convocatoria, a organización procederá á destrución dos datos e documentación aportados polos participantes non seleccionados.

A participación no concurso implica a plena aceptación destas normas, excluíndo traballos que non cumpran ningunha das condicións establecidas anteriormente.
Añadir a calendario