30 Apr
21 Sep
O Concello de Zaragoza a través do Servizo de Igualdade e en colaboración coa Biblioteca Cubit Youth, anuncia a CUARTRA CONCURSO COMÍNICA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO.
Bases da convocatoria: Primeira.- Todas as persoas maiores de idade que desexen participar individualmente ou conxuntamente poden participar no concurso. Neste último caso deberán achegar todos os datos de todas as persoas que aparecen nesta modalidade, dividindo o premio entre todos.
Segundo.- O tema a desenvolver será: Para a igualdade de relacións e contra a violencia de xénero Na páxina web do Concello de Zaragoza poderá consultar materiais de apoio sobre a materia: • www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer /informacion/pub-mujer-igualdad.htm • www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/violencia.htm
Terceiro.- O traballo debe ser orixinal, da súa propia creación e sen precedentes na súa totalidade, sen unha sinatura ou ningún sinal que denuncie a súa orixe. Pódese facer en técnica libre, excluíndo calquera tipo de copia. As obras creadas ou tratadas con técnicas informáticas son consideradas orixinais. As obras cuxo soporte supón un perigo para o seu almacenamento ou que poidan danar a integridade destes non serán aceptadas.
Cuarto.- Pódese presentar un máximo de dous cómics (modo cómico ou ilustración) por persoa ou grupo. • Estilo cómico: as obras terán un máximo de 4 páxinas; en cor ou branco e negro, medindo DIN-A4 ou proporcional. As páxinas serán numeradas. O guión estará en español. • Ilustración de modalidade: as obras serán dunha única páxina, en formato A3 (máximo), A4 (mínimo) ou proporcional.
Quinta.- Os traballos presentaranse debidamente etiquetados. Cunha resolución mínima de 300 dpi (puntos por polgada) para os enviados por correo electrónico.
Sexto.- O prazo para a recepción das obras finalizará o 21 de setembro de 2018 ás 24:00 horas. Non se admitirán todos os traballos fóra deste período.
Séptima.- A presentación destes traballos farase mediante os seguintes medios: • En persoa: na Casa das Mulleres da cidade de Zaragoza (rúa D. Juan de Aragón nº 2) de luns a venres á vez pola mañá (de 12.00 a 14.00 horas). No mes de setembro a programación esténdese ás tardes de luns a xoves (de 16.00 a 19.00 horas). Cada traballo asignarase un número por orde de presentación e ampliarase un recibo para a persoa interesada. Presentaranse nun sobre selado, no exterior do que será o título do Cómic; Dentro, nun sobre selado, depositarase unha nota escrita na computadora ou unha sinalización adecuada, indicando o nome e apelidos da persoa ou autores da obra, fotocopia do seu documento de identidade oficial ou documento de identidade oficial, enderezo postal de referencia, correo electrónico e número de teléfono. • Por correo postal: á dirección da Casa da muller da cidade de Zaragoza (rúa D. Juan de Aragón, nº 2, 50001. Zaragoza). Todas as obras enviadas por correo postal cuxa data do selo non exceda o prazo para a entrega serán aceptadas. Presentaranse do mesmo xeito que se fose en persoa (explicado no punto anterior). • Por correo electrónico: enviando un correo electrónico ao enderezo contestcomicszgz@zaragoza.es coa materia "IV Concurso de cómic contra a violencia de xénero". Todas as obras cuxa data de correo electrónico non exceda o prazo para a entrega serán aceptadas. No corpo do correo aparecerá a seguinte información: nome e apelido da persoa ou autores da obra, unha fotografía ou copia do seu documento de identidade oficial ou documento de identidade oficial, enderezo postal de referencia, enderezo de correo electrónico e número de teléfono. O traballo enviarase como anexo e terá un título.
Oitavo.- O Xurado nomeado para este concurso, polo Conselleiro Delegado de Educación e Inclusión, estará formado por expertos do mundo do cómic e da violencia de xénero, nomeados polo Concello de Zaragoza. O xurado non
non saberán, en ningún caso, os nomes dos autores, só o título do traballo presentado. O xurado valorará a creatividade, a calidade artística, a técnica ea orixinalidade, así como a mensaxe transmitida cara ás relacións de igualdade e contra a violencia de xénero. A decisión do xurado será inapelable e poderá declarar nulos os premios se non considera que cumpran un requisito mínimo.
Novena.- Estableceranse os seguintes premios: • Primeiro premio, dotado con 500 euros • Segundo premio, dotado con 300 euros • Terceiro premio, dotado con 200 euros O premio estará suxeito á actual lexislación fiscal sobre o que se fará sobre este importe as retencións fiscais correspondentes legalmente establecidas. Ningún autor ou autor pode beneficiarse de máis dun premio
Décimo.- O xurado nomeado polo conselleiro delegado de Educación e Inclusión fará unha primeira selección de traballos que poden formar parte dunha posible exposición itinerante contra a violencia de xénero. As obras seleccionadas para a exposición pasarán a ser propiedade da Cidade de Zaragoza para a súa posterior exposición pública ou a súa reprodución en calquera medio de todas ou parte das obras participantes, as que sempre se realizarán co recoñecemento expreso da súa condición de autor. ou autor, agás a manifestación en contra. Os concursantes son totalmente responsables da ausencia de dereitos a terceiros nas obras presentadas, así como calquera reclamación por imaxe ou dereitos similares. Será responsabilidade dos artistas e calquera reclamación que se poida producir en relación coa autoría da obra ou o seu posible plaxio.
Elección.- A decisión do xurado farase pública en novembro de 2018 e a entrega de premios terá lugar dentro das actividades organizadas para conmemorar o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. A súa difusión realizarase a través dos distintos portales e medios municipais.
Duodécimo.- As obras non adxudicadas ou seleccionadas para a exposición poderán recollerse dentro dos 30 días seguintes á data de publicación da decisión de adxudicación. Unha vez transcorrido ese período serán destruídos.
Décimo terceiro.- A participación neste concurso implica a aceptación de todas as súas bases.
Añadir a calendario