1 Nov
30 Dec
O Ateneo de Málaga ea Universidade de Málaga, a través do seu Vicerrectorado de Cultura e Deportes, convocan a edición 2018 dos Premios "Ateneo-Universidade" nas seguintes categorías:
1) Poesía 2) Xornalismo 3) Gravado 4) Fotografía 5) Videocreación 6) Música

BASES:

1. REGULAMENTO COMÚN A TODAS AS CATEGORÍAS PARTICIPANTES
A.- PARTICIPANTES Poderá participar calquera persoa que vive en Málaga e na provincia.

B.- TRABALLOS Os proxectos que non foron adjudicados noutros concursos ou anteriormente neste concurso, na mesma categoría, nas catro competicións anteriores poden ser presentados ao concurso.
Tres obras serán admitidas ao concurso como máximo por participante e por categoría.

C.- TÉRMINOS Entrega das obras: do 01 de novembro ao 30 de decembro de 2018.
A decisión farase pública durante a entrega de premios.


2

D. FORMULARIO DE PRESENTACIÓN. Deberá presentarse a documentación e as obras, segundo as disposicións determinadas nestas bases para cada unha das categorías dos premios: - En persoa: Só no caso das obras que participan na categoría de Gravado de Premios. O participante tamén debe completar e imprimir a documentación de participación que se detalla a continuación e entregala xunto co traballo. O lugar de entrega será ATENEODE MÁLAGA, rúa Compañía, nº 2, 29013 Málaga. O participante recibirá un documento que acredite a entrega.

- Telemáticamente: as obras que participan no resto das categorías do concurso ao correo electrónico: ateneomalaga@gmail.com onde a ficha de inscrición e outros documentos tamén se incluirán no arquivo adxunto.
A documentación requirida será a seguinte: a) Copia de identificación, pasaporte ou tarxeta de residencia. b) Formulario de inscrición. Este documento pode descargarse na ligazón http://www.ateneomalaga.es/images/stories/formulario_inscripcion_premios2018.pdf c) No caso de ser unha obra colectiva, o resto dos autores que non sexan o que presente o traballo en competición deberían ser asina o documento que demostra a túa vontade de participar no concurso. Dito documento pode descargarse na ligazón http://www.ateneomalaga.es/images/stories/confirmacion_de_voluntad_premios2018.pdf d) Documento de cesión de dereitos de autor segundo a base I. Este documento pode descargarse na ligazón http : //www.ateneomalaga.es/images/stories/acuerdo_cesion_derechos_premios2018.pdf e) Traballo en competición.
A documentación eo traballo presentaranse en formato pdf. ou jpg. O peso máximo dos documentos inseridos non poderá exceder os 2 Mb.3

E.- RETORNO DE OBRAS NO CONCEDIDAS E NON SELECCIONADAS: As obras que participan na categoría de Premio de Gravado e as fotografías finalistas poden ser retiradas do Ateneo de Málaga dentro dun prazo dun mes a partir do día seguinte ao final da exposición de as obras seleccionadas. Despois deste tempo, as entidades convocantes non son responsables da conservación e almacenamento das mesmas.

F.- COMPOSICIÓN DO XURADO Para cada Premio, o Xurado estará formado por tres membros, nomeados para esta convocatoria do seguinte xeito: - Presidente: nomeado polo Ateneo de Málaga - Membros: membro nomeado polo Ateneo e membro nomeado por a universidade. - Un deles actuará como secretario. O xurado poderá resolver todos os aspectos que non se puidesen prever nas bases, con respecto en todo caso, dos principios de transparencia, igualdade e non discriminación. A composición dos diferentes xurados non se fará pública ata despois da emisión das respectivas sentenzas.

G.- PREMISAS
Premio: premio en metálico (€ 1000).
O premio en metálico está suxeito á normativa fiscal vigente.
Accésit: cada xurado pode adxudicar ata dous segundos premios, que recibirán un diploma.
O premio poderá ser declarado nulo a discreción do Xurado.
A publicación ou exposición de traballos premiados e seleccionados, así como outros requisitos específicos, están indicados nas regras específicas de cada Premio.4

H.- TITULARIDADE DO TRABALLO
O participante, ao enviar o seu traballo ao concurso, afirma que o mesmo é orixinal e da súa propiedade, o que non infrinxe os dereitos de terceiros, en particular os de propiedade intelectual. Polo tanto, é responsable de calquera acción ou reclamación que poida producirse a este respecto.

I.- ASIGNACIÓN DE DEREITOS
Os artistas participantes autorizan a mención do seu nome, así como a reprodución, distribución e comunicación pública das súas obras, a efectos de publicidade, difusión e información.

J.- RESPONSABILIDADE PARA DETERIORIZACIÓN OU ​​EXTRAVIO.
A organización acepta utilizar todos os medios á súa disposición para tratar as obras co máximo coidado e respecto que merecen, reducindo, con todo, a responsabilidade por posibles danos ou perdas que poidan producirse.

K.- DEREITOS DE EXPLOTACIÓN
As obras premiadas pasarán a ser propiedade da Universidade de Málaga ou do Ateneo, de acordo co acordo entre ambas institucións, que tamén adquirirá os dereitos de explotación dos mesmos.

L.- ACEPTACIÓN DOS TÉRMINOS
A participación en algún dos premios "Ateneo-Universidade" implica a aceptación das bases xerais e particulares de cada premio.

BASE 2. PREMIO DE POESIA
REQUISITOS
A extensión máxima será de 300 versos. Será escrito en computadora e dobre espazo.


5

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA
a) Indique na categoría: Poesía. b) Presentar o formulario de rexistro coa documentación requirida de BASE 1 d). O Ateneo ea Universidade poderán publicar o traballo premiado en formato dixital ou papel nalgunhas das súas publicacións ou nas súas páxinas web.
O autor galardonado acepta dar unha lectura pública da obra durante a cerimonia de entrega de premios.

BASE 3. PREMIO DO PERIODISMO
REQUISITOS
As entregas poden presentarse entre o 1 de xaneiro eo 31 de decembro de 2017 en calquera medio de comunicación escrita local, rexional, nacional ou internacional en castelán e en papel ou en medios dixitais.
No traballo publicado en papel, debe indicarse claramente a data e a páxina da edición correspondente, así como o nome do autor. No caso da edición dixital, indicarase a ligazón correspondente (enlace) que se refire ao traballo.
PRESENTACIÓN TELEMÁTICA
a) Indique na categoría: Xornalismo. b) Presentar o formulario de rexistro coa documentación requirida de BASE 1 d). c) O traballo como se publica.

BASE 4. PREMIO DE GRABADO
REQUISITOS
O traballo será orixinal. Terá un tamaño máximo de 50x70 cm, admitindo as técnicas tradicionais de gravado intaglio (burin, gravado, aguatinta, punta seca, etc.), gravado en


6

relevo (xilografía, linóquido, etc.), así como procesos dixitais aplicados á impresión. Deben ser presentados montados nun soporte ríxido coa protección adecuada.
PRESENTACIÓN
En persoa ou na dirección postal de ATENEO DE MÁLAGA, situada na rúa Compañía, nº2, 29013Málaga dentro do citado período (de 18 a.m. a 21 a.m., de luns a venres, excepto festivos) coa documentación requirida de BASE 1 d) .
a) Indique na categoría: Gravado. b) Sobre cerrado identificado cun pseudónimo, que incluirá o formulario de inscrición e un breve currículo artístico. c) Outro sobre co mesmo pseudónimo, que incluirá o traballo co seu título na parte traseira e a folla técnica coa seguinte información: título, técnica utilizada, medida do prato e ano de conclusión. O xurado seleccionará as obras que xunto ao gañador poderán formar parte dunha exposición.

BASE 5. PREMIO FOTOGRAFÍA
REQUISITOS
As fotografías presentadas serán de tema libre. A fotografía do concurso presentarase en formato JPG, cunha resolución mínima de 1024 x 768 píxeles e un peso máximo de 2Mb.
PRESENTACIÓN TELEMÁTICA
a) Indique na categoría: Fotografía. b) Presentar o formulario de rexistro coa documentación requirida en BASE 1 d). O xurado fará unha selección das fotografías presentadas. Os finalistas recibirán un correo electrónico da organización, informándoos de que o seu traballo foi seleccionado. Neste caso, deberá presentarse na sede de ATENEODE MÁLAGA, nun sobre cerrado identificado cun pseudónimo, a fotografía impresa co título na parte traseira e na folla técnica (debe especificar marca e tipo de papel, así como tintas no caso de impresións dixitais; título, técnica


7

usado, medida da foto e ano de conclusión). Nun envolvente separado, identificado co mesmo pseudónimo, incluirán os datos do autor. As fotografías serán reveladas en papel fotográfico, xa sexa por proceso químico ou por impresión dixital en papel de Bellas Artes. Para iso, recoméndase as normas de impresión máis elementais e a calidade de conservación das copias, tanto para papel con bromuro bromado en prata de conservación ou papel de beleza escrita impreso con tintas pigmentadas. No caso de fotografías realizadas con técnicas analóxicas, presentaranse en papel chloro-bromuro de prata.
A fotografía, cuxo espazo de imaxe pode ser libre, presentarase montado sobre un soporte ríxido e terá dimensións de 50 x 60 cm.
As obras que non cumpran estas condicións non serán admitidas.
As fotografías finalistas co gañador poden formar parte dunha exposición.

BASE 6. PREMIO DE RECREACIÓN DE VÍDEO
Modifícase a seguinte modalidade de participación: creación de video.
REQUISITOS
O traballo non se publicará e non superará os 3 minutos de duración.
Tanto o xénero como a técnica audiovisual utilizados serán gratuítos
O traballo presentado debe ser orixinal e non debe ser galardoado en ningún outro concurso.
PRESENTACIÓN TELEMÁTICA a) Indicar na categoría: Creación de video. b) Presentar o formulario de rexistro coa documentación requirida en BASE 1 d). c) As pezas enviaranse en arquivos .mov / .mp4 á beira do formulario de rexistro á dirección de correo electrónico ateneomalaga@gmail.com Dado o alto tamaño dos arquivos, recoméndase usar servidores Wetransfer para a correcta recepción das obras. . O xurado poderá seleccionar as mellores obras que, xunto co premiado, serán proxectadas no Salón de Actos do Ateneo de Málaga.


8

O traballo premiado pode formar parte dunha exposición dos Premios Ateneo-UMA.

BASE 7. PREMIO MÚSICA Establece a seguinte modalidade de participación: Composición.
REQUISITOS
O traballo non superará os 10 minutos de duración.
A modalidade será gratuíta.
O traballo presentado debe ser orixinal do autor e non ser o resultado dunha comisión paga ou premiada en ningún outro concurso.
PRESENTACIÓN TELEMÁTICA
d) Indicar na categoría: Música. e) Presentar o formulario de rexistro coa documentación requirida en BASE 1 d). f) Enviouse unha copia da puntuación, asinada polo autor; no caso de ser unha peza colectiva debe ser asinada por cada un dos autores. g) A gravación orixinal en formato estándar de audio: o MP3 inserilo no formulario. O Xurado poderá seleccionar as mellores obras que, xunto co premiado, integrarán un Concerto de Laureados na Sala de Málaga que o Comité Organizador determinará.
Añadir a calendario