19 Jun
3 Nov
BASES REGULATORIAS XXVII
Premio "LOPEZ-VILLASEÑOR" PARA ARTES PLÁSTICAS

O Concello de Ciudad Real, a través do seu Departamento de Cultura, pretende levar a cabo, a partir do próximo outubro, o 27º Premio López-Villaseñor de Artes Plásticas.
OBXECTO.- É obxecto das bases actuais para regular as condicións en que debe rexerse a concesión dos premios López-Villaseñor de Artes Plásticas de Cidade Real.
MÉTODOS DE PARTICIPACIÓN: establécense dúas modalidades:
a) Pintura: a modalidade será a pintura, nas súas diferentes técnicas, estilos e tema libre.

b) Escultura: no modo de escultura, o tema será gratuíto e orixinal.

PREMIOS.- Serán premiados os seguintes premios coas súas medallas correspondentes. Estes premios recibirán un premio financeiro cuxo importe será determinado na convocatoria:

Primeiro premio e medalla. Segundo Premio e medalla Terceiro Premio e medalla Premio Excma. Diputación Provincial de Cidade Real e medalla (cuxa concesión está condicionada á Diputación que concede a subvención correspondente ao importe total do dito premio)

Todos os premios serán indivisibles e non acumulativos e ao mesmo tempo non se poderán declarar nulos. No caso de que algún dos autores renuncie ao importe do premio outorgado, destinarase por completo á adquisición de traballos seleccionados. Igualmente, o xurado poderá outorgar as mencións honoríficas que considere oportunas.

Na convocatoria correspondente expresarase, ademais do número de premios convocados, a súa cantidade e os criterios de selección, que serán determinados pola calidade e pola adecuación das obras presentadas.

PARTICIPANTES E CONDICIÓNS DOS TRABALLOS

1- Poderán participar todos os artistas españois, os nacionais dos países membros das Comunidades Europeas e os estranxeiros non comunitarios que residan en territorio español.
2- As obras deben cumprir, para cada modalidade, as seguintes condicións:

a) PINTURA

a.1.- Só se admitirá unha obra por autor, cuxas medidas non superen os 2 X 2 metros, nin menos de 100 cm. en calquera dos seus lados.

a.2.- Non se aceptarán copias ou reproducións doutras obras, así como obras adxudicadas noutros concursos.

a.3.- As obras presentaranse enmarcadas cunha cinta ou varilla de madeira de 3 cms. de ancho e na súa cor natural.

b) ESCULTURA
b.1.- Só se admitirá unha obra por autor, cuxas medidas non deberían superar os 200 cms., nin ser inferior a 100 cms, sen contar o soporte ou soporte.

b.2.- Estas esculturas están destinadas a ser expostas ao aire libre, polo que os materiais deben ser definitivos e non aceptar obras en cartón, cera, xeso, xeso, barro cocido, etc.

b.3.- Non se aceptarán copias ou reproducións doutras obras, así como traballos adxudicados noutros concursos.

Tendo en conta a natureza da subvención, para poder optar aos premios non será necesario probar o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 da Lei xeral de subvencións.


REXISTRO E DOCUMENTACIÓN

As obras irán acompañadas dun sobre selado no que se incluirá unha fotografía ou imaxe dixital da obra, un arquivo co título, a técnica, as medicións, a valoración económica e a data de finalización, xunto co nome do autor, o enderezo, número de teléfono de contacto e curriculum vitae curto.

Os traballos entregaránse embalados ou protexidos de forma suficiente. O Concello de Ciudad Real encargarase da conservación das obras recibidas, pero declina calquera responsabilidade derivada de accidentes imprevisibles, roubo, incendio ou outra forza maior; así como os danos e prexuízos que poidan sufrir, tanto nos actos de recepción e de retorno e durante o tempo que estean baixo a súa custodia e non subscribirá unha póliza de seguro que abarque eses riscos. As obras serán entregadas contra a recepción (a man ou por empresa de transporte) en

Museo Municipal López-Villaseñor; c / Reyes, 11. 13002 Cidade Real. Tlf .: 926/25 52 00. Abre de 10 a.m. a 9 p.m. de martes a venres. Os custos de envío e devolución das obras serán os que os autores cargarán.

O prazo de presentación será o establecido na convocatoria que se publicará no BOP de Cidade Real.

O modelo de inscrición modelo que figura no anexo I.


Xulgado

A composición do xurado, que se fará pública coa decisión, será designada pola honra. Cidade de Cidade Real, a través da Consellería de Cultura e terá persoas de recoñecido prestixio no campo das artes.

O xurado fará unha selección das obras presentadas, que se presentarán no Museo Municipal López-Villaseñor no mes de decembro, sobre as datas e duración que indica o xurado.

A decisión do xurado será inapelable e farase pública antes do 30 de novembro.

As obras non adxudicadas poden ser retiradas do 22 de decembro ao 31 de xaneiro unha vez que se presente o recibo.

As obras seleccionadas poderán eliminarse unha vez que a "exposición" estea rematada e ata o 15 de febreiro, previa presentación do recibo.

A cidade de Cidade Real non se fará responsable das obras non retiradas dentro dos prazos establecidos, pasando a formar parte do Patrimonio Municipal.

A presentación das obras supón a aceptación destas bases.

PUBLICIDADE

Ao anuncio dos premios, ademais da propia publicidade de toda convocatoria de subvencións e axudas, daralles a maior difusión posible entre os que puidesen estar interesados.

A Cidade de Cidade Real resérvase o dereito de reproducir os traballos seleccionados en folletos e catálogos para a súa difusión.

ENTREGA DE PREMIS

A Secretaría de Cultura fará pública e convocará a todos os participantes para a presentación dos premios ea apertura da exposición das obras seleccionadas.

Os autores gañadores deben ter presenza física na cerimonia de entrega de premios, considerando a ausencia do autor premiado como renuncia ao Premio, pasando o seu importe á adquisición doutro.

Todos os premios están suxeitos á lei tributaria actual.

As obras premiadas pasarán a ser propiedade do Hon. Concello de Cidade Real, con excepción do Premio Provincial de Cidade Real, que é propiedade desta Institución Provincial.


XUSTIFICACIÓN

A efectos de xustificación dos premios, aplicarase o disposto no artigo 30.7 da Lei xeral de subvencións.


LEGISLACIÓN APLICABLE

A concesión dos premios rexerase polo establecido nestas bases reguladoras e na súa convocatoria, a Lei 38/2003 de Subsidio Xeral e as súas disposicións de desenvolvemento, as Bases de Execución do Orzamento da Cidade de Cidade Real para 2017, as restantes normas do dereito administrativo que, se procede, son aplicables e, no seu defecto, aplicaranse as normas de dereito privado.


Cidade Real, 14 de maio de 2018

O señor Alcalde Acctal., Titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local.ANEXO I


XXVIIº LÓPEZ-VILLASEÑOR PREMIO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS NÚMERO DE INSCRICIÓN Número de Rexistro .................................. ...................................... Nome e Apelidos ... .................................................. .......... Enderezo ....................................... ............................................... Teléfono ... ........................... Correo electrónico ..................... ...... Poboación ..................... Distrito Postal .................... ..................... Provincia ............................ .................................................. ........ Título do traballo ...................................... ..................................... Avaliación do mesmo ... .................................................. Técnica usada ............................................ ............................. Modo de envío .................. .................................................. ... Data ... .................................................. ..................................... 1 Exemplar para o Hon. Concello _____________________________________________________________ XXVIIº LÓPEZ-VILLASEÑOR PREMIO NACIONAL DE ARTE DE PLÁSTICOS NÚMERO DE INSCRICIÓN Número de Rexistro ............................... ........................................ Nome e apelidos ... .................................................. ............ Dirección ..................................... ................................................. Teléfono ............................. Email ................... ........ Poboación ..................... Distrito Postal .................. ....................... Provincia .......................... .................................................. .......... Título do traballo .................................... ....................................... Avaliación dos mesmos ... .................................................. ... Técnica usada .......................................... ............................... Método de envío ......... .................................................. ................ Data ................................. .................................................. ........ 2 Copia por autor ______________________________________________________________ XXVIIº LÓPEZ-VILLASEÑOR PREMIO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS NÚMERO DE INSCRICIÓN Número de Rexistro ..................... .................................................. Nome e apelidos .............................................. ....................... Enderezo .......................... .................................................. .......... Teléfono ............................. Correo electrónico ... Poboación ..................... Distrito postal ... .................................. Provincia ............... .................................................. ..................... Título da obra ......................... .................................................. Valoración do mesmo .... .................................................. ......... Técnica usada ....................................... .................................. Forma de envío ... .................................................. ............ Data ..................................... .................................................. ... 3 Exemplo para unirse ao traballo
Añadir a calendario