ATT ASSESSORS Assegurances i serveis Balaguer Lleida

Ajudes treballadors autònoms

24/01/2014

- Ordre TRE/605/2010- (DOGC 2010.12.28) -

OBJECTE: contribuir al finançament dels projectes destinats a la constitució en persones treballadores autònomes o per compte propi, de les persones en situació d'atur que figurin inscrites a les oficines de Treball de la Generalitat.

BENEFICIARIS:

Persones en situació d'atur i inscritascomo demandants d'ocupació no ocupades a les oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya, que es constitueixin com a persones treballadores autònomes o per compte propi.

 Els treballadors autònoms o per compte propiapueden ser beneficiaris quan formin part de comunitats de béns o societats civils, sempre que les subvencions es demanin a títol personal.

SUBVENCIONS:

 A. - Subvenció per al'establiment com a treballador autònom o per compte propi:

L'import de la subvenció pot anar des dels 4.000 euros als 9.000 euros, en funció del sexe, edat, i discapacitat si és el cas, de la persona que vagi a establir com a treballador autònom.

És requisit indispensable el realitzar una despesa necessària per a l'exercici de l'activitat per una quantia no inferior als 5.000 euros.

B. - Subvenció per reduir els interessos de préstecs destinats a finançar inversions per a l'establiment com a persona treballadora autònoma:

Reducció de 4 punts el tipus d'interès fixat per l'entitat financera, pública o privada, que concedeixi el préstec al sol.licitant, i es pagarà d'una sola vegada, en quantia calculada com si la subvenció es merités cada any de la durada, inclòs el possible període de carència. Aquesta subvenció no podrà superar la quantia de 3.000 euros.

En el cas de microcrèdits concedits per l'ICO o per altres entitats de crèdit, la subvenció podrà arribar a ser el cost total de les despeses financeres, amb el límit establert en el paràgraf anterior.

C. - Subvencions per serveis externs necesariosde millora de l'exercici de l'activitat com a persona treballadora autònoma en les àrees d'organització, comercialització, producció, finançament i altres de naturalesa anàloga

D. - Subvenció per a finançament parcial de cursos relacionats amb la direcció i gestió empresarial i les noves tecnologies de la informació i la comunicació, amb la finalitat de cobrir necessitats de formació del treballador autònom, durant la posada en marxa de l'empresa.