ATT ASSESSORS Assegurances i serveis Balaguer Lleida

Aspectes principals socials i laborals de la Llei de Pressupostos Generals de l´Estat (I)

24/01/2014

Aspectes Principals Socials i Laborals Llei 22 /2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014  (B.O.E 26 de desembre de 13)

Revalorització de pensions i quantia màxima

Les pensions abonades pel sistema de la Seguretat Social, així com de Classes Passives, experimentaran aquest 2014 amb caràcter general un increment del 0,25 per cent, en els termes que s'indiquen en els articles corresponents d'aquesta Llei.
L’ import a percebre com a conseqüència de l'assenyalament inicial de les pensions públiques enumerades en l'article 42 de la Llei 37 /1988, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1989, no podrà superar, durant l'any 2014, la quantia íntegra de 2.554,49 euros mensuals, sense perjudici de les pagues extraordinàries que puguin correspondre al seu titular, la quantia de les quals també estarà afectada per aquest límit.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, si el pensionista té dret a percebre menys o més de 14 pagues a l'any, incloses les extraordinàries, el referit límit mensual haurà de ser adequat a efectes que s'arribi o no superi la quantia íntegra anual de 35.762,86 euros.


Reconeixement dels complements per a mínims en les pensions de la Seguretat Social
En els termes que reglamentàriament es determinin, tindran dret a percebre els complements necessaris per assolir la quantia mínima de pensions els pensionistes del sistema de la Seguretat Social, en la seva modalitat contributiva, que no percebin durant 2014 rendiments del treball, del capital o d'activitats econòmiques i guanys patrimonials, d'acord amb el concepte establert per a aquestes rendes en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i computats d'acord amb l' article 50 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, o que, percebent-los , no excedeixin 7.080,73 euros a l'any.

S’entendrà que hi ha dependència econòmica quan concorrin les circumstàncies següents :
a) Que el cònjuge del pensionista no sigui, a la vegada, titular d'una pensió a càrrec d'un règim bàsic públic de previsió social, entenent compresos en aquest concepte les pensions reconegudes per un altre Estat així com els subsidis de garantia d'ingressos mínims i per ajuda de tercera persona, tots dos previstos en el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, i les pensions assistencials regulades en la Llei 45 /1960, de 21 de juliol.                                                                                                                                  b ) Que els rendiments per qualsevol naturalesa del pensionista i del seu cònjuge, computats en la forma assenyalada en l'apartat 1 d'aquest article, resultin inferiors a 8.259,75 euros anuals.
Quan la suma, en còmput anual, dels rendiments referits en el paràgraf anterior i de l'import, també en còmput anual, de la pensió que s'hagi de complementar resulti inferior a la suma de 8.259,75 euros i de la quantia anual de la pensió mínima amb cònjuge a càrrec de què es tracti, es reconeixerà un complement igual a la diferència, distribuït entre el nombre de mensualitats que correspongui.
Pel que fa a les pensions causades a partir de l'1 de gener de 2013, per tenir dret al complement per assolir la quantia mínima de les pensions, caldrà residir en territori espanyol. Per a les pensions causades a partir de la indicada data, l'import d'aquests complements en cap cas podrà superar la quantia a què es refereix l'apartat 2 de l'article 50 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny .
Durant l'any 2014 les quanties mínimes de les pensions del sistema de la Seguretat Social, en la modalitat contributiva, queden fixades, en còmput anual, classe de pensió i requisits concurrents en el titular, en els imports següents:                                                                              
Jubilació
Titular amb seixanta-cinc anys: 10.932,60 euros/any amb cònjuge a càrrec, 8.860,60 euros/any sense cònjuge a càrrec o unitat econòmica unipersonal i 8.404,20 euros/any amb cònjuge no a càrrec.
Titular menor de seixanta-cinc anys: 10.246,60 euros/any amb cònjuge a càrrec,  8.288,00 euros/any sense cònjuge a càrrec o unitat econòmica unipersonal i 7.831,60 euros/any amb cònjuge no a càrrec.
Titular amb seixanta-cinc anys procedent de gran invalidesa: 16.399,60 euros/any amb cònjuge a càrrec, 13.291,60 euros/any sense cònjuge a càrrec o unitat econòmica i 12.607,00 euros/any amb cònjuge no a càrrec.
Incapacitat Permanent
Gran invalidesa: 16.399,60 euros/any amb cònjuge a càrrec,  13.291,60 euros/any sense cònjuge a càrrec o unitat econòmica unipersonal i 12.607,00 euros/any amb cònjuge no a càrrec.
Absoluta: 10.932,60 euros/any amb cònjuge a càrrec, 8.860,60 euros/any sense cònjuge a càrrec o unitat econòmica unipersonal  i 8.404,20 euros/any amb cònjuge no a càrrec.
Total : Titular amb seixanta-cinc anys: 10.932,60 euros/any amb cònjuge a càrrec,  8.860,60 euros/any sense cònjuge a càrrec o unitat econòmica unipersonal i  8.404,20 euros/any amb cònjuge no a càrrec.
Total : Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys: 10.246,60 euros/any amb cònjuge a càrrec, 8.288,00 euros/any sense cònjuge a càrrec o unitat econòmica unipersonal i 7.831,60 euros/any amb cònjuge no a càrrec.
Total : Derivada de malaltia comú menor de seixanta anys: 5.510,40 euros/any amb cònjuge a càrrec, 5.510,40 55% euros/any sense cònjuge a càrrec o unitat econòmica unipersonal i 55 per cent de la Base mínima de cotització del Règim General per titular amb cònjuge no a càrrec.
Parcial del règim d'accidents de treball : titular amb seixanta-cinc anys: 10.932,60 euros/any amb cònjuge a càrrec,  8.860,60 euros/any sense cònjuge a càrrec o unitat econòmica unipersonal i  8.404,20 euros/any amb cònjuge no a càrrec.
Viduïtat
Titular amb càrregues familiars: 10.246,60 euros/any.
Titular amb seixanta-cinc anys o amb discapacitat en grau igual o superior al 65 per cent: 8.860,60 euros/any.
Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys:  8.288,00 euros/any.
Titular amb menys de seixanta anys: 6.707,40 euros/any.
Orfandat
Per beneficiari: 2.706,20 euros/any.
En l'orfandat absoluta el mínim s'incrementarà en 6.707,40 euros / any distribuïts, si s’escau, entre els beneficiaris.
Per beneficiari discapacitat menor de 18 anys amb una discapacitat en grau igual o superior al 65 per cent: 5.325,60 euros/any.
En favor de familiars
Per beneficiari: 2.706,20 euros/any.
Si no hi ha vidu ni orfe pensionistes :
- Un sol beneficiari amb seixanta-cinc anys, 6.542,20 euros/any.
- Un sol beneficiari menor de seixanta-cinc anys, 6.161,40 euros/any.
Diversos beneficiaris: El mínim assignat a cada un d'ells s'incrementarà en l'import que resulti de prorratejar 4.001,20 euros/any entre el nombre de beneficiaris.

 

Determinació inicial i revaloració de les pensions no contributives de la Seguretat Social
L'any 2014, la quantia de les pensions de jubilació i invalidesa del sistema de la Seguretat Social, en la modalitat no contributiva es fixarà en 5.122,60 euros íntegres anuals.
L'any 2014, s'estableix un complement de pensió, fixat en 525 euros anuals, per al pensionista que acrediti fefaentment que no té habitatge en propietat i tenir, com a residència habitual, un habitatge llogat al pensionista el propietari del qual no tingui amb ell relació de parentiu fins a tercer grau, ni sigui cònjuge o persona amb la qual constitueixi una unió estable i convisqui amb anàloga relació d'afectivitat a la conjugal. En el cas d'unitats familiars en què convisquin diversos perceptors de pensions no contributives, només podrà percebre el complement el titular del contracte de lloguer o, si són diversos, el primer d'ells.
Les normes per al reconeixement d'aquest complement seran les establertes en el Reial Decret 1191/2012, de 3 d'agost, pel qual s'estableixen normes per al reconeixement del complement de pensió per al lloguer d'habitatge a favor dels pensionistes de la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva, entenent que les referències fetes a l'any 2012, s'han de considerar fetes a l'any 2014 .

 

Pensions de l'extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa
A partir de l'1 de gener de l' any 2014  la quantia de les pensions de l'extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa, no concurrents amb altres pensions públiques, queda fixada en còmput anual en 5.667,20 euros.

A aquests efectes no es consideraran pensions concurrents la prestació econòmica reconeguda a l'empara de la Llei 3/2005, de 18 de març, als ciutadans d'origen espanyol desplaçats a l'estranger, durant la minoria d' edat, com a conseqüència de la guerra civil, ni la pensió percebuda pels mutilats útils o incapacitats de primer grau per causa de la passada guerra civil espanyola , sigui quina sigui la legislació reguladora, ni el subsidi per ajuda de tercera persona previst en ell Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, ni les pensions extraordinàries derivades d'actes de terrorisme .
L'import de les pensions de vellesa o invalidesa de l' extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa serà, en còmput anual, de 5.504,80 euros quan concorrin amb pensions de viduïtat d'algun dels règims del sistema de la Seguretat Social, o amb alguna d’aquestes pensions i, a més, amb qualsevol altra pensió pública de viduïtat, sense perjudici de l'aplicació, a la suma dels imports de totes elles, del límit que estableix la disposició transitòria setena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, llevat que els interessats tinguin reconeguts imports superiors amb anterioritat a 1 de setembre de 2005, en aquest cas s'aplicaran les normes generals sobre revalorització, sempre que, per efecte d'aquestes normes, la suma de les quanties de les pensions concurrents continuï sent superior al esmentat límit .
Les pensions de l'extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa no experimentaran revalorització el 2014 quan entrin en concurrència amb altres pensions públiques diferents a les esmentades en l'anterior apartat.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, quan la suma en còmput anual de totes les pensions concurrents, una vegada revaloritzades, i les de la referida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa sigui inferior a la quantia fixada per a la pensió d’aquest assegurança en l'apartat dos d’aquest artícle, la pensió de l'Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa es revaloritzarà en un import igual a la diferència resultant entre ambdues quantitats. Aquesta diferència no té caràcter consolidable, esent absorbible amb qualsevol increment que puguin experimentar les percepcions de l'interessat, ja sigui en concepte de revalorització o per reconeixement de noves prestacions de caràcter periòdic .
Quan, per al reconeixement d'una pensió de l' extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa, s'hagin totalitzat períodes d'assegurança o de residència complerts en altres països vinculats a Espanya per norma internacional de Seguretat Social que prevegi aquesta totalització, l'import de la pensió prorratejada a càrrec d'Espanya no pot ser inferior al 50 per cent de la quantia de la pensió de l'Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa que en cada moment correspongui.
Aquesta mateixa garantia s'aplicarà en relació amb els titulars d'altres pensions diferents de les de l'extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa que optin per alguna d'aquestes pensions, sempre que en la data del fet causant de la pensió que es percebi haguessin reunit tots els requisits exigits per l'esmentada assegurança.

 

Cotitzacions Socials

Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, Atur, Protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional durant l' any 2014
Les bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, Atur, Protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional, a partir d'1 de gener de 2014, seran els següents :
Límits màxim i mínim de les bases de cotització a la Seguretat Social .
1 . El límit màxim de la base de cotització en cadascun dels Règims de la Seguretat Social que ho tinguin establert , queda fixat , a partir d'1 de gener de 2014, en la quantia de 3.597,00 euros mensual.
2 . D'acord amb el que estableix el número 2 de l'article 16 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social , aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1994 , de 20 de juny , durant l'any 2014 , les bases de cotització en els règims de la Seguretat Social i respecte de les contingències que es determinen en aquest article , tindran com a límit mínim les quanties del salari mínim interprofessional vigent en cada moment , incrementades en un sisè , excepte disposició expressa en contra .
Bases i tipus de cotització en el Règim General de la Seguretat Social .
1 . Les bases mensuals de cotització per a totes les contingències i situacions protegides pel Règim General de la Seguretat Social, exceptuades les d'accidents de treball i malalties professionals, estaran limitades, per a cada grup de categories professionals, per les bases mínimes i màximes següents:
a) Les bases mínimes de cotització, segons categories professionals i grups de cotització, s'incrementaran, des de 1 de gener de 2014 i respecte de les vigents el 31 de desembre de 2013, en el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim interprofessional .
Les bases mínimes de cotització aplicables als treballadors amb contracte a temps parcial s'adequaran amb vista a que la cotització en aquesta modalitat de contractació sigui equivalent a la cotització a temps complet per la mateixa unitat de temps i similars retribucions .
b ) Les bases màximes , qualsevol que sigui la categoria professional i grup de cotització , durant l'any 2014 , seran de 3.597,00 euros mensuals o de 119,90 euros diaris .
2 . Els tipus de cotització en el Règim General de la Seguretat Social seran , durant l'any 2014 , els següents :
a ) Per a les contingències comuns el 28,30 per cent, essent el 23,60 per cent a càrrec de l'empresa i el 4,70 per cent a càrrec del treballador .
b ) Per a les contingències d'accidents de treball i malalties professionals s'aplicaran els percentatges de la tarifa de primes inclosa en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006 , de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007, essent les primes resultants a càrrec exclusiu de l'empresa.
3 . Durant l'any 2014, per a la cotització addicional per hores extraordinàries que estableix l'article 111 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social , s'aplicaran els següents tipus de cotització :
a) Quan es tracti de les hores extraordinàries motivades per força major, el 14 per cent, del qual el 12  per cent és a càrrec de l'empresa i el 2 per cent a càrrec del treballador .
b ) Quan es tracti de les hores extraordinàries no compreses en el paràgraf anterior, el 28,30 per 100, del qual el 23,60 per cent és a càrrec de l'empresa i el 4,70 per cent a càrrec del treballador .
4 . A partir d'1 de gener de 2014, la base màxima de cotització per contingències comuns aplicable als representants de comerç serà la prevista amb caràcter general en l'apartat Dos.1.b ) .
5 . Als efectes de determinar , durant l'any 2014 , la base màxima de cotització per contingències comunes dels artistes , s'aplica el següent :
a) La base màxima de cotització per a tots els grups corresponents a les diferents categories professionals és de 3.597,00 euros mensuals .
No obstant això , el límit màxim de les bases de cotització en raó de les activitats realitzades per un artista , per a una o diverses empreses , té caràcter anual i es determinarà per l'elevació a còmput anual de la base mensual màxima assenyalada .
b ) El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social , tenint en compte la base i el límit màxims que estableix l'apartat anterior , ha de fixar les bases de cotització per determinar les liquidacions provisionals dels artistes , a què es refereix l'article 32.5.b ) de l' Reglament General sobre Cotització i Liquidació d'altres Drets de la Seguretat Social , aprovat per Reial Decret 2064/1995 , de 22 de desembre .
6 . Als efectes de determinar , durant l'any 2014 , la base màxima de cotització per contingències comunes dels professionals taurins , s'aplica el següent :
a) La base màxima de cotització per a tots els grups corresponents a les diferents categories professionals és de 3.597,00 euros mensuals . No obstant això , el límit màxim de les bases de cotització per als professionals taurins té caràcter anual i es determinarà per l'elevació a còmput anual de la base mensual màxima assenyalada .
b ) El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social , tenint en compte la base i el límit màxims que estableix l'apartat anterior , ha de fixar les bases de cotització per determinar les liquidacions provisionals dels professionals taurins , a què es refereix l'article 33.5.b ) del Reglament General sobre Cotització i Liquidació d'altres Drets de la Seguretat Social .

Cotització en el sistema especial per a treballadors per compte aliè agraris establert en el Règim General de la Seguretat Social
1 . Durant l'any 2014 , els imports de les bases mensuals de cotització tant per contingències comunes com professionals dels treballadors inclosos en aquest sistema especial , que prestin serveis durant tot el mes , es determinaran d'acord amb el que estableix l' article 109 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social , amb aplicació de les següents bases màximes i mínimes :
a) Les bases mínimes de cotització , segons categories professionals i grups de cotització , s'incrementaran , des del 1 de gener de 2014 i respecte de les vigents el 31 de desembre de 2013, en el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim interprofessional .
b ) Les bases màximes , qualsevol que sigui la categoria professional i grup de cotització , durant l'any 2014 , seran de 2.595,60 euros mensuals .
Quan els treballadors iniciïn o finalitzin la seva activitat sense coincidir amb el principi o fi d'un mes natural , sempre que l'activitat tingui una durada d'almenys 30 dies naturals consecutius, aquesta modalitat de cotització es realitzarà amb caràcter proporcional als dies en què figurin en alta en aquest sistema especial durant el mes.
2 . Durant l'any 2014 , els imports de les bases diàries de cotització tant per contingències comuns com professionals per jornades reals corresponents a cadascun dels grups de treballadors que realitzin tasques agràries per compte aliè i respecte als quals no s'hagués optat per la modalitat de cotització que preveu l'apartat anterior, s'han de determinar d'acord amb el que estableix l' article 109 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social , dividint a aquest efecte , entre 23 , els imports de les bases màximes i mínimes que estableix l'apartat Tres.1 .
Independentment del nombre d'hores realitzades en cada jornada , la base de cotització no podrà tenir una quantia inferior a la base mínima diària del grup 10 de cotització .
Quan es realitzen en el mes natural 23 o més jornades reals , la base de cotització corresponent a les mateixes serà l'establerta en l'apartat Tres.1 .
3 . Durant l'any 2014 , l'import de la base mensual de cotització dels treballadors agraris per compte aliè inclosos en aquest sistema especial serà , durant els períodes d'inactivitat dins del mes natural , l'establert per la base mínima per contingències comunes corresponent al grup 7 de l'escala de grups de cotització del Règim General de la Seguretat Social .
A aquests efectes, s'entén que hi ha períodes d'inactivitat dins d'un mes natural quan el nombre de jornades reals realitzades durant el mateix sigui inferior al 76,67 per 100 dels dies naturals en què el treballador figuri d'alta en el sistema especial en aquest mes; quan els treballadors no figurin en alta en el sistema especial durant un mes natural complet, la cotització respecte dels períodes d'inactivitat es realitzarà amb caràcter proporcional als dies en alta en aquest mes .
4 . Els tipus aplicables a la cotització dels treballadors per compte d'aliè inclosos en aquest sistema especial seran els següents :
a) Durant els períodes d'activitat :
Per a la cotització per contingències comunes respecte als treballadors enquadrats en el grup de cotització 1, el 28,30 per cent , essent el 23,60 per cent a càrrec de l'empresa i el 4,70 per cent a càrrec del treballador .
Pel que fa als treballadors enquadrats en els grups de cotització 2 a 11, el 21,55 per cent, essent el 16,85 per cent a càrrec de l'empresa i el 4,70 per cent a càrrec del treballador .
Per a la cotització per contingències d'accidents de treball i malalties professionals, s'aplicaran els tipus de cotització de la tarifa de primes aprovada per la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2007, essent les primes resultants a càrrec exclusiu de l'empresa.
b ) Durant els períodes d'inactivitat, el tipus de cotització serà el 11,50 per cent , essent la cotització resultant a càrrec exclusiu del treballador .
5 . Durant l'any 2014 s'han d'aplicar les reduccions en les aportacions empresarials a la cotització a aquest sistema especial durant els períodes d'activitat amb prestació de serveis:
a ) En la cotització respecte als treballadors enquadrats en el grup de cotització 1, s'aplicarà una reducció de 8,10 punts percentuals de la base de cotització, resultant un tipus efectiu de cotització per contingències comunes del 15,50 per cent. En cap cas la quota empresarial resultant serà superior a 279 euros al mes o 12,13 euros per jornada real treballada.
b ) En la cotització respecte als treballadors enquadrats en els grups de cotització 2 a l'11, la reducció s'ajustarà a les regles següents :
1 . ª ) Per a bases de cotització iguals o inferiors a 986,70 euros mensuals o 42,90 euros per jornada realitzada, s'aplicarà una reducció de 6,50 punts percentuals de la base de cotització, resultant un tipus efectiu de cotització per contingències comuns del 10,35 per 100 .
2 . ª ) Per a bases de cotització superiors a les quanties indicades en l'apartat anterior, i fins 2.595,60 euros mensuals o 112,85 euros per jornada realitzada, els és aplicable el percentatge resultant d'aplicar diferents fòrmules; no obstant això, la quota empresarial resultant no podrà ser inferior a 60,25 euros mensuals o 2,62 euros per jornada real treballada .
6 . Durant les situacions d'incapacitat temporal , risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, així com de maternitat i paternitat causades durant la situació d'activitat, la cotització s'efectuarà en funció de la modalitat de contractació dels treballadors :
a) Respecte dels treballadors agraris amb contracte indefinit , la cotització durant les referides situacions es regirà per les normes aplicables amb caràcter general en el Règim General de la Seguretat Social . El tipus resultant a aplicar serà :
1 . º ) Per als treballadors enquadrats en el grup de cotització 1, el tipus del 15,50 per cent, aplicable a la base de cotització per contingències comuns.
2 . º ) Per als treballadors enquadrats en els grups de cotització 2 a 11 , el tipus del 2,75 per cent, aplicable a la base de cotització per contingències comuns .
Per a tots els treballadors, qualsevol que sigui el seu grup de cotització, en la cotització per desocupació s'aplicarà una reducció en la quota equivalent a 2,75 punts percentuals de la base de cotització .
b ) Respecte dels treballadors agraris amb contracte temporal i fix discontinu, és aplicable el que estableix l'apartat a) en relació als dies contractats en què no hagin pogut prestar els seus serveis per trobar-se en alguna de les situacions abans indicades .
Pel que fa als dies en què no estigui prevista la prestació de serveis, aquests treballadors estan obligats a ingressar la cotització corresponent als períodes d'inactivitat , excepte en els supòsits de percepció dels subsidis per maternitat i paternitat, que tindran la consideració de períodes de cotització efectiva a efectes de les corresponents prestacions per jubilació, incapacitat permanent i mort i supervivència .
7 . Durant la percepció de la prestació per desocupació de nivell contributiu, si correspon cotitzar en aquest sistema especial, el tipus de cotització serà el 11,50 per cent.
8 . En relació amb els treballadors inclosos en aquest sistema especial no és aplicable la cotització addicional per hores extraordinàries a què es refereix l'apartat Dos.3 .
9 . S'autoritza el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social a regular els procediments i adaptacions normatives necessaris per articular l'harmonització de la cotització en situació d'activitat i inactivitat, així com la comprovació dels requisits necessaris per a l'aplicació de les reduccions previstes i la regularització de la cotització resultant d'elles .

 

Cotització en el sistema especial per a treballadors de la llar establert en el Règim General de la Seguretat Social
En aquest sistema especial les bases i els tipus de cotització són, a partir d'1 de gener de 2014, els següents :
1 . Les bases de cotització per contingències comunes i professionals per a l'any 2014 es determinaran actualitzant les retribucions mensuals i les bases de cotització de l'escala vigent l'any 2013 , en idèntica proporció a l'increment que experimenti el salari mínim interprofessional .
2 . Durant l'any 2014 , el tipus de cotització per contingències comuns, sobre la base de cotització que correspongui segons el que indica l' apartat anterior, serà el 23,80 per cent, essent el 19,85 per cent a càrrec de l'ocupador i el 3 ,95 per cemt a càrrec de l'empleat .
3 . Per a la cotització per les contingències d'accidents de treball i malalties professionals , sobre la base de cotització que correspongui, segons el que indica l' apartat Quatre.1 , s'aplicarà el tipus de cotització previst a l'efecte en la tarifa de primes inclosa en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006 , de 28 de desembre , de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007 , sent el resultant a càrrec exclusiu de l'ocupador.
4 . Durant l'any 2014 és aplicable una reducció del 20 per cent en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comuns en aquest sistema especial. Seran beneficiaris d'aquesta reducció els ocupadors que hagin contractat, sota qualsevol modalitat contractual, i donat d'alta en el règim general a un empleat de llar a partir d'1 de gener de 2012, sempre que l'empleat no hagués figurat en alta en el règim Especial d'Empleats de Llar a temps complet , per al mateix ocupador , dins del període comprès entre el 2 d'agost i el 31 de desembre de 2011. Aquesta reducció de quotes s'ampliarà amb una bonificació fins a arribar al 45 per cent per a famílies nombroses , en els termes que preveu l' article 9 de la Llei 40/2003 , de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses .
Aquests beneficis en la cotització no són aplicables en el supòsit en què els empleats de llar que prestin serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador assumeixin el compliment de les obligacions en matèria d'enquadrament, cotització i recaptació en aquest sistema especial.

 

Cotització en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms
En el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, les bases màxima i mínima i els tipus de cotització són, des del 1 de gener de 2014, les següents :
1 . La base màxima de cotització serà de 3.597,00 euros mensuals . La base mínima de cotització és de 875,70 euros mensuals .
2 . La base de cotització dels treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2014, tinguin una edat inferior a 47 anys, serà l'elegida per ells dins de les bases màxima i mínima fixades en l'apartat anterior . Igual elecció podran efectuar aquells treballadors autònoms que en aquesta data tinguin una edat de 47 anys i la seva base de cotització en el mes de desembre de 2013 hagi estat igual o superior a 1.888,80 euros mensuals , o que causin alta en aquest Règim Especial amb posterioritat a l'esmentada data .
Els treballadors autònoms que a 1 gener 2014 tinguin 47 anys d'edat , si la seva base de cotització fos inferior a 1.888,80 euros mensuals , no podran triar una base de quantia superior a 1.926,60 euros mensuals , llevat que exercitin la seva opció en aquest sentit abans del 30 de juny de 2014, el que produirà efectes a partir de l'1 de juliol del mateix any , o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que , com a conseqüència de la defunció d'aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant i donar-se d' alta en aquest Règim Especial amb 47 anys d'edat , en aquest cas no existirà aquesta limitació .
3 . La base de cotització dels treballadors autònoms que , a 1 de gener de 2014, tinguessin 48 o més anys complerts , estarà compresa entre les quanties de 944,40 i 1.926,60 euros mensuals , llevat que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que , com a conseqüència de la defunció d'aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d' alta en aquest Règim Especial amb 45 o més anys d'edat , en el cas , l'elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 875 , 70 i 1.926,60 euros mensuals .
No obstant això, els treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys haguessin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social per espai de cinc o més anys , es regiran per les següents regles :
a) Si l'última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 1.888,80 euros mensuals , hauran de cotitzar per una base compresa entre 875,70 euros mensuals i 1.926,60 euros mensuals .
b ) Si l'última base de cotització acreditada hagués estat superior a 1.888,80 euros mensuals , hauran de cotitzar per una base compresa entre 875,70 euros mensuals i l'import d'aquella , incrementat en un 5 per cent , podent optar , en cas de no aconseguir-se, per una base de fins a 1.926,60 euros mensuals .
El que preveu l' apartat Cinco.3.b ) també és aplicable respecte als treballadors autònoms que amb 48 o 49 anys d'edat haguessin exercitat l'opció que preveu el paràgraf segon de l'apartat quatre.2 l'article 132 de la Llei 39 / 2010 , de 22 de desembre .
4 . Els treballadors autònoms dedicats a la venda ambulant o a domicili (CNAE 4781 Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en llocs de venda i mercats ambulants ; 4782 Comerç al detall de productes tèxtils , peces de vestir i calçat en llocs de venda i mercats ; 4789 Comerç al detall d'altres productes en parades de venda i mercats ambulants i 4799 Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments , excepte en parades de venda i mercats ambulants ) podran escollir com a base mínima de cotització durant l'any 2014 la establerta amb caràcter general en l'apartat Cinc , punt 1, o la base mínima de cotització vigent per al règim general .
Els treballadors autònoms dedicats a la venda a domicili (CNAE 4799) podran escollir com a base mínima de cotització durant l'any 2014 l'establerta amb caràcter general en l'apartat Cinc , punt 1, o una base de cotització equivalent al 55 per cent  d'aquesta última .
5 . El tipus de cotització en aquest règim especial de la Seguretat Social serà el 29,80 per cent o el 29,30 per cent si l'interessat està acollit al sistema de protecció per cessament d'activitat . Quan l'interessat no tingui coberta la protecció per incapacitat temporal , el tipus de cotització serà el 26,50 per cent .
Els treballadors inclosos en aquest Règim Especial que no tinguin coberta la protecció dispensada a les contingències derivades d'accidents de treball i malalties professionals , efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10 per cent , aplicat sobre la base de cotització escollida , per al finançament de les prestacions previstes en els capítols IV quater i IV quinquies del títol II , de la Llei General de la Seguretat Social .
6 . Per a les contingències d'accidents de treball i malalties professionals s'aplicaran els percentatges de la tarifa de primes inclosa en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006 , de 28 de desembre , de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007 .
7 . Els treballadors autònoms que , en raó del seu treball per compte aliè desenvolupat simultàniament, cotitzin , respecte de les contingències comunes , en règim de pluriactivitat i ho facin en l'any 2014 , tenint en compte tant les aportacions empresarials com les corresponents al treballador en el règim General, així com les efectuades en el Règim Especial , per una quantia igual o superior a 12.215,41 euros , tindran dret a una devolució del 50 per cent de l'excés en què les seves cotitzacions superin l'esmentada quantia , amb el límit del 50 per cent de les quotes ingressades en el citat Règim Especial, en raó de la seva cotització per les contingències comunes de cobertura obligatòria .
La devolució s'efectuarà a instàncies de l'interessat  que haurà de formular en els quatre primers mesos de l'exercici següent .
8 . Els socis treballadors de les Cooperatives de Treball Associat dedicats a la venda ambulant, que percebin ingressos directament dels compradors , quedaran inclosos, a efectes de la Seguretat Social , en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms , i els és d'aplicació, a efectes de la cotització , el que preveu l'apartat Cinc , punt 4, paràgraf primer.
En els supòsits en què s'acrediti que la venda ambulant es porta a terme en mercats tradicionals o « mercats » , amb horari de venda inferior a vuit hores al dia , es podrà triar entre cotitzar per la base mínima establerta en l'apartat Cinc , punt 1 o una base equivalent al 55 per cent d'aquesta última . En qualsevol cas , s'haurà de cotitzar obligatòriament per les contingències d'accidents de treball i malalties professionals , aplicant , sobre la base de cotització escollida , la tarifa de primes continguda en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006 , de 28 de desembre , de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007 .
9 . Els socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat dedicats a la venda ambulant que hagin quedat inclosos en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms en aplicació del que estableix l'article 120.Cuatro.8 de la Llei 2 /2008, de 23 de desembre , de Pressupostos Generals de l' Estat per a 2009 , tindran dret , durant 2014 , a una reducció del 50 per cent de la quota a ingressar .
També tindran dret a aquesta reducció els socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat dedicats a la venda ambulant que hagin iniciat la seva activitat i quedat inclosos en el citat Règim Especial a partir de l'1 de gener de 2009.
La reducció s'aplicarà sobre la quota que resulti d'aplicar sobre la base mínima escollida , de conformitat amb el que preveu l'apartat Cinc , punt 8 , el tipus de cotització vigent en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms.
10 . El que disposa el segon paràgraf de l'apartat Cinc . 8, serà d'aplicació a les persones que es dediquin , de forma individual , a la venda ambulant en mercats tradicionals o « mercats » amb horari de venda inferior a vuit hores al dia , sempre que no disposin d'establiment fix propi , ni produeixin els articles o productes que venguin .
11 . Per als treballadors autònoms que en algun moment de l'any 2013 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte aliè igual o superior a cinquanta , la base mínima de cotització tindrà una quantia igual a la prevista com a base mínima per els treballadors enquadrats en el grup de cotització 1 del Règim General.

 

Cotització en el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris, establert en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms
1 . Des del 1 de gener de 2014, els tipus de cotització dels treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris , establert en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms , seran els següents :
a ) Respecte de les contingències de cobertura obligatòria , quan el treballador hagi optat per triar com a base de cotització una base compresa entre 875,70 euros mensuals i 1.050,90 euros mensuals , el tipus de cotització aplicable serà el 18,75 per cent.
Si el treballador ha optat per una base de cotització superior a 1.050,90 euros mensuals , a la quantia que excedeixi aquesta última li és aplicable el tipus de cotització del 26,50 per cent.
b ) Respecte a la millora voluntària de la incapacitat temporal per contingències comunes , el tipus de cotització a aplicar a la quantia completa de la base de cotització de l'interessat és del 3,30 per cent , o del 2,80 per cent si l'interessat està acollit al sistema de protecció per cessament d'activitat .
2 . Per a les contingències d'accidents de treball i malalties professionals s'estarà al que disposa l'apartat Cinc.6 . En el cas que els interessats no haguessin optat per la cobertura de la totalitat de les contingències professionals, se seguirà abonant en concepte de cobertura de les contingències d'incapacitat permanent i mort i supervivència una quota resultant d'aplicar a la base de cotització indicada en l'apartat Sis.1.a ) el tipus del 1 per cent.
3 . Els treballadors inclosos en aquest sistema especial que no hagin optat per donar cobertura , en l'àmbit de protecció dispensada , a la totalitat de les contingències d'accidents de treball i malalties professionals , efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10 per cent , aplicat sobre la base de cotització escollida , per al finançament de les prestacions previstes en els capítols IV quater i IV quinquies del títol II , de la Llei General de la Seguretat Social.

 

Base de cotització a la Seguretat Social durant la percepció de la prestació per desocupació de nivell contributiu i durant la percepció de la prestació per cessament d'activitat dels treballadors autònoms
1 . Durant la percepció de la prestació per desocupació per extinció de la relació laboral la base de cotització a la Seguretat Social dels treballadors pels quals hi hagi obligació legal de cotitzar, serà la base reguladora de la prestació per desocupació, determinada segons el que estableix l' apartat 1 de l'article 211 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, amb respecte, en tot cas, de l'import de la base mínima per contingències comuns prevista per a cada categoria professional i, a efectes de les prestacions de Seguretat Social, aquesta base tindrà consideració de base de contingències comuns.
Durant la percepció de la prestació per desocupació per suspensió temporal de la relació laboral o per reducció temporal de jornada, ja sigui per decisió de l'empresari a l'empara del que estableix l'article 47 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors o en virtut de resolució judicial adoptada al si d'un procediment concursal, la base de cotització a la Seguretat Social dels treballadors pels quals hi hagi obligació legal de cotitzar, serà equivalent a la mitjana de les bases dels últims sis mesos d'ocupació cotitzada, per contingències comuns i per contingències d'accidents de treball i malalties professionals, anteriors a la situació legal de desocupació o al moment en què va cessar l'obligació legal de cotitzar.
La represa de la prestació per desocupació, en els supòsits de suspensió del dret, suposarà la represa de l'obligació de cotitzar per la base de cotització indicada en els paràgrafs anteriors corresponent al moment del naixement del dret .
Quan s'hagi extingit el dret a la prestació per desocupació i, en aplicació de l'apartat 3 de l'article 210 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, el treballador opti per reobrir el dret inicial, la base de cotització a la Seguretat Social serà la base reguladora de la prestació per desocupació corresponent al moment del naixement del dret inicial pel qual s'opta.
Durant la percepció de la prestació només s'actualitzarà la base de cotització indicada en els paràgrafs anteriors, quan resulti inferior a la base mínima de cotització a la Seguretat Social vigent en cada moment que correspongui al grup de cotització del treballador en el moment de produir-se la situació legal d'atur i fins aquest límit.
2 . Durant la percepció de la prestació per desocupació de nivell contributiu, si correspon cotitzar en el sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris establert en el Règim General de la Seguretat Social, la base de cotització serà la fixada amb caràcter general en l' apartat nou 1.

3 . Durant la percepció de la prestació per desocupació, si correspon cotitzar en el Règim Especial de la Mineria del Carbó, la base de cotització és la normalitzada vigent que correspongui a la categoria o especialitat professional del treballador en el moment de produir-se la situació legal de desocupació .
La base de cotització s'actualitzarà d'acord amb la base vigent en cada moment que correspongui al grup de cotització o categoria o especialitat professional del treballador en el moment de produir-se la situació legal de desocupació .
4 . Durant la percepció de la prestació econòmica per cessament d'activitat dels treballadors autònoms, la base de cotització a la Seguretat Social per contingències comuns, al règim corresponent, serà la base reguladora de la prestació, determinada segons el que estableix l' article 9.1 de la Llei 32/2010, de 5 d'agost, per la qual s'estableix un sistema específic de protecció per cessament d'activitat dels treballadors autònoms, amb respecte, en tot cas, de l'import de la base mínima o base única de cotització que preveu l' corresponent règim .
Aquells col · lectius que, d'acord amb la normativa reguladora de la cotització a la Seguretat Social, durant l'activitat cotitzin per una base inferior a la base mínima ordinària de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms, cotitzaran per una base de cotització reduïda durant la percepció de la prestació per cessament d'activitat.

 

Cotització per desocupació, Fons de Garantia Salarial , Formació Professional i Cessament d'Activitat dels Treballadors Autònoms
La cotització per les contingències de Desocupació, Fons de Garantia Salarial, Formació Professional i per Cessament d'Activitat es durà a terme, a partir d'1 de gener de 2014, d'acord amb el que a continuació s'assenyala:
1 . La base de cotització per desocupació, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional en tots els règims de la Seguretat Social que tinguin cobertes, és la corresponent a les contingències d'accidents de treball i malalties professionals .
Les bases de cotització per desocupació, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional dels treballadors inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Aliè Agraris establert en el Règim General de la Seguretat Social són les fixades en l'apartat Tres.1 i 2, segons la modalitat de cotització per contingències professionals que correspongui a cada treballador.
La base de cotització per desocupació dels contractes per a la formació i l'aprenentatge serà la base mínima corresponent a les contingències d'accidents de treball i malalties professionals.
La base de cotització corresponent a la protecció per cessament d'activitat dels treballadors inclosos en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms i dels treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris establert en el citat Règim Especial, serà aquella per la que hagin optat els treballadors inclosos en aquests Règim i Sistema Especials.
2 . A partir d'1 de gener de 2014, els tipus de cotització seran els següents:
A ) Per a la contingència de desocupació:
a) Contractació indefinida, inclosos els contractes indefinits a temps parcial i fixos discontinus, així com la contractació de durada determinada en les modalitats de contractes formatius en pràctiques i per a la formació i l'aprenentatge, de relleu, interinitat i contractes, sigui quina sigui la modalitat utilitzada, realitzats amb treballadors discapacitats: el 7,05 per 100, del qual el 5,50 per 100 serà a càrrec de l'empresari i el 1,55 per 100 a càrrec del treballador.
b ) Contractació de durada determinada :
1 . Contractació de durada determinada a temps complet : el 8,30 per 100 , del qual el 6,70 per 100 serà a càrrec de l'empresari i el 1,60 per 100 a càrrec del treballador.
2 . Contractació de durada determinada a temps parcial : el 9,30 per 100 , del qual el 7,70 per 100 serà a càrrec de l'empresari i el 1,60 per 100 a càrrec del treballador.
El tipus de cotització per als treballadors per compte aliè de caràcter eventual, inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Aliè Agraris establert en el Règim General de la Seguretat Social, serà el fixat en l'apartat 1 . º , de l'apartat b ) anterior, per a la contractació de durada determinada a temps complet, excepte quan sigui d’aplicació el tipus de cotització previst en el paràgraf a ) anterior, per a contractes concrets de durada determinada o per a treballadors discapacitats.
B ) Per a la cotització al Fons de Garantia Salarial , el 0,20 per 100 a càrrec exclusiu de l'empresa.
El tipus aplicable per a la cotització al Fons de Garantia Salarial en el sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris establert en el Règim General de la Seguretat Social serà el 0,10 per 100, que serà a càrrec exclusiu de l'empresa.
C) Per a la cotització per Formació Professional, el 0,70 per 100 , sent el 0,60 per 100 a càrrec de l'empresa i el 0,10 per 100 a càrrec del treballador.
El tipus aplicable per a la cotització per Formació Professional en el sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris establert en el Règim General de la Seguretat Social serà el 0,18 per 100, del qual el 0,15 per 100 serà a càrrec de l'empresa , i el 0,03 per 100 a càrrec del treballador.
D ) Per a la protecció per cessament d'activitat el tipus serà del 2,20 per 100.

Cotització en els contractes per a la formació i l'aprenentatge
Les quotes per contingències comuns a càrrec de l'empresari i a càrrec del treballador, per contingències professionals, per atur, al Fons de Garantia Salarial i per formació professional dels contractes per a la formació i l'aprenentatge s'incrementaran, des del 1 de gener de 2014 i respecte de les quanties vigents a 31 de desembre de 2013, en el mateix percentatge que augmenti la base mínima del Règim General.

 

Reducció en la cotització a la Seguretat Social en els supòsits de canvi de lloc de treball per risc durant l'embaràs o durant la lactància natural, així com en els supòsits de malaltia professional
En els supòsits en què, per raó de risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural, la treballadora, en virtut del que preveu l'article 26 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, sigui destinada a un lloc de treball o funció diferent i compatible amb el seu estat, s'aplicarà, pel que fa a les quotes meritades durant el període de permanència en el nou lloc de treball o funció, una reducció, suportada pel pressupost d'ingressos de la seguretat Social, del 50 per cent de l'aportació empresarial en la cotització a la Seguretat Social per contingències comuns.
Aquesta mateixa reducció serà aplicable, en els termes i condicions que es determinin, en aquells casos en què, per raó de malaltia professional, es produeixi un canvi de lloc de treball en la mateixa empresa o l'acompliment, en una altra diferent, d'un lloc de treball compatible amb l'estat del treballador.

 

Mesuresde suport a la prolongació del període d'activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme, comerç vinculat al mateix i hostaleria
Lesempreses, excloses les pertanyents al sector públic, dedicades a activitats enquadrades en els sectors de turisme, comerç vinculat al mateix i hostaleria que generin activitat productiva en els mesos de març i de novembre de cada any i que iniciïn i / o mantinguin en alta durant aquests mesos l'ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50 per cent de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i Formació Professional d'aquests treballadors.
Aquesta bonificació és aplicable fins al dia 31 de desembre de 2014.

 

Prestacions familiars de la Seguretat Social
A partir d'1 de gener de 2014, la quantia de les prestacions familiars de la Seguretat Social, en la modalitat no contributiva, així com l'import del límit d'ingressos per a l'accés a les mateixes, regulats en la secció segona del capítol IX del títol II del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, seran els següents:
1. La quantia de l'assignació econòmica establerta en l'article 182 bis.1 serà en còmput anual de 291 euros.
2. La quantia de les assignacions establertes en l'article 182 bis.2 per als casos en què el fill o menor acollit a càrrec tingui la condició de discapacitat serà:
a) 1.000 euros quan el fill o menor acollit a càrrec tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent .
b ) 4.390,80 euros quan el fill a càrrec sigui major de 18 anys i estigui afectat per una discapacitat en un grau igual o superior al 65 per cent .
c ) 6.586,80 euros quan el fill a càrrec sigui major de 18 anys , estigui afectat per una discapacitat en un grau igual o superior al 75 per cent i , com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals , necessiti el concurs d'una altra persona per realitzar els actes més essencials de la vida, com ara vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs .
3. La quantia de la prestació per naixement o adopció de fill establerta en l'article 186.1 , en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares discapacitades, serà de 1.000 euros .
4. Els límits d'ingressos per tenir dret a l'assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec, a què es refereixen els paràgrafs primer i segon de l'article 182.1.c ), queden fixats en 11.519,16 euros anuals i, si es tracta de famílies nombroses, en 17.337,05 euros, incrementant-se en 2.808,12 euros per cada fill a càrrec a partir del quart, aquest inclòs.