ATT ASSESSORS Assegurances i serveis Balaguer Lleida

Aspectes Principals Socials i Laborals Llei de Pressupostos Generals de l´Estat (II)

24/01/2014

Subsidis econòmics previstos en el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social , aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1 /2013, de 29 de novembre , i pensions assistencials
1. A partir de l'1 de gener de l' any 2014, els subsidis econòmics a què es refereix el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1 /2013, de 29 de novembre, es fixaran , segons la classe de subsidi , en les quanties següents:
Subsidi de garantia d'ingressos mínims 149,86 euros/mes.
Subsidi per ajuda de tercera persona 58,45 euros/mes.
Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport 62,90 euros/mes.
2. A partir de l'1 de gener de l' any 2014, les pensions assistencials reconegudes en virtut del que disposa la Llei de 21 de juliol de 1960 i en el Reial decret 2620 /1981, de 24 de juliol, es fixaran en la quantia de 149 , 86 euros íntegres mensuals, i s'abonen dues pagues extraordinàries del mateix import que es meriten els mesos de juny i desembre.
3. Les pensions assistencials seran objecte de revisió periòdica , a fi de comprovar que els beneficiaris mantenen els requisits exigits per al seu reconeixement i , en cas contrari, declarar l'extinció del dret i exigir el reintegrament de les quantitats indegudament percebudes. El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social podrà instar la incoació dels procediments de revisió, als efectes de practicar l'ajust econòmic i pressupostari de la despesa generada; els resultats que ofereixin aquests procediments seran comunicats a l'esmentat departament ministerial.

 

Interès legaldel diner
De conformitatamb el que disposa l'article 1 de la Llei 24/1984, de 29 de juny, sobre modificació del tipus d'interès legal del diner, aquest queda establert en el 4 percent fins al 31 de desembre de l'any 2014. Durant el mateix període, l'interès de demoraa què es refereix l'article 26.6 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, és del 5 percent.
Durant el mateix període, l'interès de demoraa què es refereix l'article 38.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, serà del 5 per cent.

 

Determinació de l'indicadorpúblic de renda d'efectes múltiples (IPREM) per a 2014
De conformitat amb el que estableix l'article 2.2 del Reial decret llei 3/2004, de 25 de juny, per a la racionalització de la regulació del salari mínim interprofessional i per a l'increment de la seva quantia, l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) tindrà les següents quanties durant 2014:
a) L'IPREM diari, 17,75 euros.
b) L'IPREM mensual, 532,51 euros.
c) L'IPREM anual, 6.390,13 euros.
d) En els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional ha estat substituïda per la referència a l'IPREM en aplicació del que estableix el Reial decret llei 3/2004, de 25 de juny, la quantia anual de l'IPREM serà de 7.455, 14 euros quan les corresponents normes es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, llevat que expressament excloguin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.390,13 euros.

 

Finançament de la Formació Professional per a l'ocupació
Sense perjudici d'altres fonts de finançament, els fons provinents de la quota de formació professional es destinaran a finançar el subsistema de formació professional per a l'ocupació regulat pel Reial Decret 395/2007, de 23 de març, incloent els programes públics de ocupació i formació establerts en el seu article 28, tot això amb l'objecte d'impulsar i estendre entre les empreses i els treballadors ocupats i desocupats una formació que respongui a les seves necessitats i contribueixi al desenvolupament d'una economia basada en el coneixement .
En l'exercici immediat al que es tanqui el pressupost, s'efectuarà una liquidació en raó de les quotes de formació professional efectivament percebudes, l'import de les quals s'ha d'incorporar al pressupost de l'exercici següent, en cas d'existir signe positiu respecte a les inicialment previstes per a aquest exercici.
El 50 per cent , com a mínim , dels fons previstos en l'apartat anterior es destinarà inicialment al finançament de les següents iniciatives i conceptes :
- Formació de demanda , que abasta les accions formatives de les empreses i els permisos individuals de formació .
- Formació d'oferta adreçada prioritàriament a treballadors ocupats .
- Accions de suport i acompanyament a la formació .
- Formació en les administracions públiques .
- Despeses de funcionament i inversió de la Fundació Tripartida per a la Formació en l'Ocupació .
El Servei Públic d'Ocupació Estatal lliurarà a la Fundació Tripartida per a la Formació en l'Ocupació els fons per al finançament de les seves despeses de funcionament i inversió; l'esmentat lliurament s'efectuarà per quartes parts, en la segona quinzena natural de cada trimestre . La Fundació ha de presentar anualment i abans del 30 d' abril de l'exercici següent davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal , la justificació comptable de les despeses realitzades amb càrrec als fons assignats per al seu funcionament .
El 50 per cent restant es destinarà inicialment a finançar les accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats , així com els programes públics d'ocupació formació . No obstant això, previ informe del Servei Públic d'Ocupació competent , es podrà destinar , amb caràcter excepcional en l'exercici 2014 , fins a un màxim del 20 per cent d'aquests fons per a la realització d'accions de foment de l'ocupació sempre que estiguin incloses en el Pla anual de Política d'Ocupació i que en les mateixes participin persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació.
El finançament de la formació teòrica del contracte per a la formació i l'aprenentatge es realitzarà de conformitat amb el que estableix la normativa reglamentària que regula la impartició i les característiques de la formació rebuda pels treballadors .
Les comunitats autònomes amb competències estatutàriament assumides en matèria de polítiques actives d'ocupació rebran del Servei Públic d'Ocupació Estatal les transferències de fons per al finançament de les subvencions en l'àmbit de la formació professional per a l'ocupació gestionades per les esmentades comunitats , en la quantia que resulti d'acord amb el que preveu la normativa aplicable .
Les empreses que cotitzen per la contingència de formació professional disposaran d'un crèdit per a la formació dels seus treballadors d'acord amb el que estableix el capítol II del Reial decret 395/2007, de 23 de març , pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació, que resultarà d'aplicar a la quantia ingressada per l'empresa en concepte de formació professional durant l'any 2013 el percentatge de bonificació que, en funció de la mida de les empreses , s'estableix a continuació :
a) Empreses de 6 a 9 treballadors : 100 per cent .
b ) De 10 a 49 treballadors : 75 per cent .
c ) De 50 a 249 treballadors : 60 per cent .
d) De 250 o més treballadors : 50 per cent .
Les empreses d'1 a 5 treballadors disposaran d'un crèdit de bonificació per empresa de 420 euros, en lloc d'un percentatge . Així mateix, podran beneficiar-se d' un crèdit de formació, en els termes establerts en l'esmentada normativa, les empreses que durant l'any 2014 obrin nous centres de treball , així com les empreses de nova creació , quan incorporin a la seva plantilla nous treballadors . En aquests supòsits les empreses disposaran d'un crèdit de bonificacions l'import resultarà d'aplicar al nombre de treballadors de nova incorporació la quantia de 65 euros .
Les empreses que durant l'any 2014 concedeixin permisos individuals de formació als seus treballadors disposaran d'un crèdit de bonificacions per a formació addicional al crèdit anual que els correspondria de conformitat amb el que estableix el paràgraf primer d'aquest apartat , per l'import que resulti d'aplicar els criteris determinats per Ordre del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social . El crèdit addicional assignat al conjunt de les empreses que concedeixin els esmentats permisos no podrà superar el 5 per cent del crèdit establert en el pressupost del Servei Públic d'Ocupació Estatal per al finançament de les bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social per formació professional per l'ocupació.

 

Ajornamentd'entrada en vigor de l’obligació de cotitzar per contingències professionals
Els efectes de la disposició addicional cinquanta-vuitena de la Llei General de la Seguretat Social, Text Refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, introduïda per l'article 7 de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, en virtut del qual s'amplia la cobertura per accidents de treball i malalties professionals a tots els règims de la Seguretat Social respecte dels treballadors que causin alta a partir de l'1 gener 2013, s'ajornen per un any: fins llavors seguirà vigent el règim jurídic existent a 31 de desembre de 2012.

 

Associació i adhesió a les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social
L’ associació de les empreses i l'adhesió dels treballadors per compte propi a les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social per a la gestió per les mateixes de les prestacions i serveis de la Seguretat Social que tenen atribuïda pel article 68 de la Llei General de la Seguretat Social , Text Refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994 , de 20 de juny , mantindran la seva vigència fins a l'entrada en vigor de la norma per la qual s'actualitza el règim jurídic d'aquelles, prevista en la disposició addicional catorzena de la Llei 27 /2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, en la qual es regularà el període de vigència i els termes i condicions de l'associació i adhesió .
El que estableix el paràgraf anterior és aplicable, així mateix, a les associacions i adhesions que es formalitzin a partir de l'1 de gener de 2014.

Durant el període transitori que estableix l'apartat anterior, els empresaris associats i els treballadors adherits podran resoldre anticipadament la seva vinculació a la Mútua en els supòsits d'irregularitats en la dispensació de les prestacions i serveis públics deguts, d'insuficiència financera de l'entitat en els termes l'article 74.1 de la Llei General de la Seguretat Social o de l'adopció de les mesures cautelars previstes en aquest, en els termes que estableixi el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, qui així mateix ha de regular el procediment administratiu per acordar la mateixa.

 

Subsidi per Incapacitat Temporal: Extinció i pèrdua o suspensió

Es dóna nova redacció a l’artícle 131 bis del Text Refòs de la Llei General de la Seguretat Social i es determina que el dret al subsidi s’extingirà pel transcurs del termini màxim de cinc-cents quaranta-cinc dies naturals des de la baixa mèdica, per alta mèdica per curació o millora que permeti al treballador dur a terme el seu treball habitual, per ser donat d’alta el treballador amb o sense declaració d’incapacitat permanent, pel reconeixement de la pensió de jubilació, per la incompareixença injustificada a qualsevol de les convocatòries pels exàmens i reconeixements establerts pels metges adscrits a l’Institut Nacional de la Seguretat Social o a la Mútua d’Accidents de Treball i Enfermetats Professionals de la Seguretat Social, o per defunció.

A efectes de determinar la durada del subsidi , es computaran els períodes de recaiguda en un mateix procés . Es considera que hi ha recaiguda en un mateix procés quan es produeixi una nova baixa mèdica per la mateixa patologia o similar dins els cent vuitanta dies naturals següents a la data d'efectes de l' alta mèdica anterior .
Quan, iniciat un expedient d'incapacitat permanent abans que hagin transcorregut 545 dies naturals de durada del subsidi d'incapacitat temporal , es denega el dret a la prestació d'incapacitat permanent , l'Institut Nacional de la Seguretat Social serà l'únic competent per emetre, dins els cent vuitanta dies naturals posteriors a la resolució denegatòria , una nova baixa mèdica per la mateixa patologia o similar , a través dels òrgans competents per avaluar, qualificar i revisar la situació d'incapacitat permanent del treballador . En aquests casos es reprendrà el procés d'incapacitat temporal fins al compliment dels cinc-cents quaranta-cinc dies .
Quan el dret al subsidi s'extingeixi pel transcurs del període de cinc-cents quaranta-cinc dies naturals fixat en l'apartat anterior, s'ha d'examinar necessàriament , en el termini màxim de tres mesos , l'estat de l'incapacitat a efectes de la seva qualificació , en el grau d'incapacitat permanent que correspongui .
No obstant això, en aquells casos en què , continuant la necessitat de tractament mèdic per l'expectativa de recuperació o la millora de l'estat del treballador, amb vista a la seva reincorporació laboral , la situació clínica de l'interessat fes aconsellable demorar la qualificació , aquesta podrà retardar-se pel període precís , sense que en cap cas es puguin sobrepassar els set-cents trenta dies naturals sumats els d'incapacitat temporal i els de prolongació dels seus efectes .
Durant els períodes que preveu aquest apartat , de tres mesos i de demora de la qualificació , no subsistirà l'obligació de cotitzar .
Extingit el dret a la prestació d'incapacitat temporal pel transcurs del termini de cinc-cents quaranta-cinc dies naturals de durada , amb o sense declaració d'incapacitat permanent , només podrà generar dret a la prestació econòmica d'incapacitat temporal per la mateixa o similar patologia , si hi ha un període superior a cent vuitanta dies naturals , a comptar de la resolució de la incapacitat permanent .
Aquest nou dret es causarà sempre que el treballador reuneixi , a la data de la nova baixa mèdica , els requisits exigits per ser beneficiari del subsidi d'incapacitat temporal derivada de malaltia comuna o professional, o d'accident , sigui o no de treball . A aquests efectes , per a acreditar el període de cotització necessari per accedir al subsidi d'incapacitat temporal derivada de malaltia comuna , es computaran exclusivament les cotitzacions efectuades a partir de la resolució de la incapacitat permanent .
No obstant això, quan es tracti de la mateixa o similar patologia i no hagueren transcorregut cent vuitanta dies naturals des de la denegació de la incapacitat permanent , es pot iniciar un nou procés d'incapacitat temporal , per una sola vegada , quan l'Institut Nacional de la Seguretat Social , a través dels òrgans competents per avaluar, qualificar i revisar la situació d'incapacitat permanent del treballador , consideri que el treballador pot recuperar la seva capacitat laboral . Per a això , l'Institut Nacional de la Seguretat Social acordarà la baixa als exclusius efectes de la prestació econòmica per incapacitat temporal .
L'alta mèdica amb proposta d'incapacitat permanent , expedida abans que el procés hagués aconseguit els tres-cents seixanta-cinc dies de durada , s'extingirà la situació d'incapacitat temporal .
Si , a l'esgotament del termini de tres-cents seixanta-cinc dies , l'Institut Nacional de la Seguretat Social acorda la iniciació d'un expedient d'incapacitat permanent , la situació d'incapacitat temporal s'extingeix en la data de compliment del termini . Quan , en l'exercici de les competències previstes a l'article 128.1.a ) , l'Institut Nacional de la Seguretat Social ha acordat la pròrroga expressa de la situació d'incapacitat temporal , i durant la mateixa iniciés un expedient d'incapacitat permanent , la situació de incapacitat temporal s'extingeix en la data de la resolució per la qual s'acordi aquesta iniciació .
Sense perjudici del que disposen els números anteriors , quan l'extinció es produís per alta mèdica amb proposta d'incapacitat permanent , per acord de l'Institut Nacional de la Seguretat Social d'iniciació d'expedient d'incapacitat permanent , o pel transcurs dels cinc-cents quaranta i cinc dies naturals , el treballador estarà en la situació de prolongació d'efectes econòmics de la incapacitat temporal fins que es qualifiqui la incapacitat permanent .
En els supòsits a què es refereix el paràgraf anterior, els efectes de la prestació econòmica d'incapacitat permanent coincidiran amb la data de la resolució de l'entitat gestora per la qual es reconegui , llevat que aquesta sigui superior a la que percebia el treballador en concepte de prolongació dels efectes de la incapacitat temporal , en aquest cas es retrotrauran els efectes l'endemà d'extinció de la incapacitat temporal .
En el supòsit d'extinció de la incapacitat temporal , anterior a l' esgotament dels cinc-cents quaranta-cinc dies naturals de durada de la mateixa , sense que hi hagi ulterior declaració d'incapacitat permanent , subsisteix l'obligació de cotitzar mentre no s'extingeixi la relació laboral o fins l'extinció de l'esmentat termini de cinc-cents quaranta-cinc dies naturals , de produir-se amb posterioritat la declaració d'inexistència d'incapacitat permanent.

S'inclou unnou apartat 3 en l'article 132 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, en relació a la pèrdua o suspensió del dret al subsidi, que estableix que la incompareixença del beneficiari a qualsevol de les convocatòries realitzades pels metges adscrits a l'Institut Nacional de la Seguretat Social i a les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social per a examen i reconeixement mèdic produirà la suspensió cautelar del dret, a fi de comprovar si aquella va ser o no justificada. Reglamentàriament es regularà el procediment de suspensió del dret i els seus efectes.

 

Invalidesa

Es modifica la redacció de l’artícle 136.1 de la Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social eliminant la referència a haver estat donat d’alta mèdica per tal de determinar la situació d’incapacitat permanent contributiva d’un treballador.

 

Subsidi per desocupació i Jubilació

Es modifica l’artícle 222 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social introduint-hi un nou apartat 4 que determina que quan eltreballador percebi el subsidi per desocupació que preveu l'apartat 1.3 de l'article 215 i arribi a l'edat que li permeti accedir a la pensió contributiva de jubilació, en qualsevol de les seves modalitats, els efectes econòmics de l'esmentada pensió es retrotreuen a la data de efectes de l'extinció del subsidi per assolir aquesta edat.

Per a aixòserà necessari que la sol · licitud de la jubilació es produeixi en el termini dels tres mesos següents a la resolució ferma d'extinció; altrament, tindrà una retroactivitat màxima de tres mesos des de la sol · licitud.

 

Pèrdua de residència a efectes de prestacions de la Seguretat Social, inclosos els complements a mínims
A efectes del manteniment del dret de les prestacions econòmiques de la Seguretat Social en què s'exigeixi la residència en territori espanyol, s'entendrà que el beneficiari d'aquestes prestacions, inclosos els complements a mínims, té la residència habitual a Espanya tot i que hagi tingut estades a l'estranger sempre que aquestes no superin els 90 dies al llarg de cada any natural, o quan l'absència del territori espanyol estigui motivada per causes de malaltia degudament justificades.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, a efectes de les prestacions i subsidis per desocupació, és aplicable el que determini la seva normativa específica .
A l'efecte del manteniment del dret de les prestacions sanitàries en què s'exigeixi la residència en territori espanyol, s'entendrà que el beneficiari d'aquestes prestacions té la residència habitual a Espanya tot i que hagi tingut estades a l'estranger sempre que aquestes no superin els 90 dies al llarg de cada any natural.

 

FONS DE GARANTIA SALARIAL: supressió de la responsabilitat directa en el pagament de indemnitzacions en empreses de menys de 25 treballadors
Amb efectesd'1 de gener de 2014 i vigència indefinida, es suprimeix l'apartat 8 de l'article 33 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, pel que fa al pagament directe als treballadors per part del Fons de Garantia Salarial (FOGASA) de part de la indemnització per acomiadaments objectius, expedients de regulació d’ocupació i concursals que afectiu a contractes de caràcter indefinit, que s’hauran de reclamar judicial via reclamació de quantitat i acudint al referit organisme només quan el jutjat actuant, després de dictar sentència i seguir el corresponent procediment d’execució, declari la insolvència de l’empresari.

 

Ampliació de la durada del permís de paternitat en els casos de naixement, adopció i acollida

L’ampliació a quatre setmanes que es va establir ja a la Llei 9/2009, de 6 d’octubre, es continua posposant, de moment, un any més, fins a 1 de gener de 2015.