ATT ASSESSORS Assegurances i serveis Balaguer Lleida

Autònoms econòmicament depenents

24/01/2014

Des de la Llei 20/2007 de l’Estatut del Treballador Autònom els Treballadors Autònoms Econòmicament Depenents, o també anomenats TRADE, han de comunicar aquesta condició a la Tresoreria General de la Seguretat Social i registrar davant l’Oficina de Treball de la Generalitat el corresponent contracte de prestació de serveis amb el client.

Concretament, són Treballadors Autònoms Econòmicament Depenents: aquells que realitzen una activitat econòmica a títol lucratiu i de forma habitual, personal, directa i predominant per una persona física o jurídica, denominada CLIENT, del que depenen econòmicament per percebre d’ell, al menys, el 75% dels seus ingresos per rendiments del treball i d’activitats econòmiques o professionals, sempre que també cumpleixin determinades condicions que determina la normativa aplicable i que caldria revisar en cada cas concret.

Per tal de procedir, si cal, a regularitzar la seva situació tant amb els seus clients com davant els organismes oficials pertinents, restem a la seva disposició.