ATT ASSESSORS Assegurances i serveis Balaguer Lleida

Comunicacions i notificacions telemàtiques de la Seguretat Social

09/05/2013

COMUNICACIONS I NOTIFICACIONS TELEMÀTIQUES DE LA SEGURETAT SOCIAL

 

Durant aquest any la Tresoreria General de la Seguretat Social implantarà de forma gradual l'obligatorietat del SISTEMA DE COMUNICACIONS I NOTIFICACIONS TELEMÀTIQUES, tal com preveu l'Ordre ESS/485/2013.


Segons l’esmentada Ordre, estaran obligats a rebre telemàticament les comunicacions i notificacions que els dirigeixi la Seguretat Social:

 

·          Els subjectes que estiguin OBLIGATS a incorporar-se al SISTEMA RED        (Sistema de Remissió Electrònica de Dades), amb independència que s’hagin incorporat o no de forma efectiva.


Subjectes obligats al Sistema RED segons el previst en la nova Ordre ESS/484/2013:

 

-         Les empreses, agrupacions d'empreses i altres subjectes responsables del compliment de l'obligació de cotitzar enquadrats en qualsevol dels règimsdel sistema de la Seguretat Social, amb independència del nombre de treballadors que mantinguin en alta, amb algunes particularitats i excepcions.

 

-         Els treballadors inclosos en el RETA(Autònoms), amb excepció dels corresponents al Sistema Especial de Treballadors per Compte Propi Agraris, només quan al mateix temps tinguin la condició d'empresaris obligats a transmetre per aquest sistema les dades relatives als seus treballadors, en aquest cas també estaran obligats a transmetre pel mateix sistema les seves pròpies dades com a treballadors autònoms.


Subjectes no obligats al Sistema RED segons el previst en la nova Ordre ESS/484/2013:

 

-          Règim General: col·lectius de professionals taurins, representants de comerç, Sistema Especial per a Empleats de Llar i Sistema Especial de la Indústria Resinera.

 

-         Règim Especial dels Treballadors del Mar, respecte als treballadors per compte propi.

 

Adjuntem, al final d’aquesta nota, relació dels principals règims de la Seguretat Social actualment obligats al Sistema Red i per tant també al sistema de notificacions telemàtiques.

 

·          Els subjectes que estiguin adherits voluntàriament al SISTEMA RED.


Les notificacions telemàtiques, es realitzaran mitjançant el sistema de compareixença a la Seu Electrònica de la Seguretat Social (SEDESS). Per a l'accés serà necessari complir amb determinats requisits tècnics i disposar decertificat electrònic homologat.

 

Els subjectes obligats rebran per correu postal “carta”, la notificació de la resolució sobre la seva inclusió en el sistema, i quedaran obligats a comparèixer en SEDESS per rebre les notificacions i comunicacions de forma telemàtica en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà a aquell en què se'ls notifiqui la resolució sobre la seva inclusió en el sistema.


Els recordem que també es possible incorporar-se voluntàriament al sistema de notificacions telemàtiques.

 

Para qualsevol dubte o aclariment o si desitgen ampliar informació poden contactar amb el nostre despatx.


Cordialment

 

 

 

PRINCIPALS RÈGIMS DE LA SEGURETAT SOCIAL OBLIGATS AL SISTEMA RED

I AL SISTEMA DE NOTIFICACIONES TELEMÁTIQUES DE LA TGSS

 

Règim General

 

Règim General.

Artistes

Sistema Especial Fruites, hortalisses i indústria de conserves vegetals.

Sistema Especial de manipulació i empaquetatge de tomàquet fresc destinat a l'exportació

Sistema Especial Treballadors fixos discontinus d'empreses d'estudi de mercat i opinió pública

Sistema Especial Treballadors fixos discontinus de cinemes, sales de ball i de festa i discoteques

Serveis extraordinaris d'hoteleria

Sistema Especial treballadors compte d'altre agraris

 

Règims Especials

 

RETA. Treballadors autònoms que tenen la condició d’ empresaris (obligats a transmetre les dades dels seus treballador pel Sistema RED -  codi de compte de cotització)

RETMAR. Règim Especial dels Treballadors del Mar per compte d’altre.

Règim Especial de la Mineria del Carbó

 

 

PRINCIPAL RÈGIMS DE LA SEGURETAT SOCIAL NO OBLIGATS AL SISTEMA RED

I TAMPOC AL SISTEMA DE NOTIFICACIONES TELEMÀTIQUES DE LA TGSS

 

Règim General

 

Professionals Taurins

Representant de Comerç

Sistema Especial de la Indústria Resinera

Sistema especial per a empleats de la llar


 

Règims Especials

 

RETA.  Treballadors autònoms que no tenen la condició d’ empresaris

RETMAR. Règim Especial dels Treballadors del Mar per compte propi.

RETA. Sistema Especial treballadors compte propi Agrari (SETA)