ATT ASSESSORS Assegurances i serveis Balaguer Lleida

Declaració renda 2013. Límitis ecònomics

30/04/2014

NO OBLIGACIÓN DE DECLARAR

Els contribuents que hagin obtingut a l'exercici 2013 rendes procedents exclusivament de las sigüents fonts, en tributació individual o conjunta:

 

a) Rendiments íntegres del treball, amb el límit de 22.000 €anuals quan procedeixin d'un únic pagador. També quan procedeixin de més d'un pagador i concorri qualsevol de les dos situacions següents:

 

1r  que la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors , per ordre de quantia , no superin en conjunt la quantitat de 1.500 € anuals .
2n que els seus únics rendiments del treball consisteixin en les prestacions passives a què es refereix l'art . 17.2 a) de la llei de l'impost i la determinació del tipus de retenció aplicable s'hagués realitzat d'acord amb el procediment especial del Art.89.A ) del Reglament.

b ) Rendiment íntegres del treball , amb el límit de 11.200 € .

1r ) Quan procedeixin de més d'un pagador , sempre que el segon i restants, per ordre de quantia , superin en conjunt la quantitat de 1.500 € anuals .
2n ) Quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments diferents de les percebudes dels pares , en virtut de decisió judicial que preveu l'article 7, paràgraf k ) de la Llei
3r ) Quan el pagador no estigui obligat a retenir segons art .76 Reglament
4t ) quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció .

c ) Rendiments íntegres del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte , amb el límit conjunt de 1.600 euros anuals .

d) Rendes immobiliàries imputades en virtut de l'Art 85 de la llei de l'impost , rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat , amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals .

Tampoc han de declarar els contribuents que obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball , de capital o d'activitats econòmiques , així com guanys patrimonials , amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 €.

A efectes de la determinació de l'obligació de declarar en els termes abans esmentats , no es tindran en compte les rendes exemptes ni les rendes subjectes al gravamen especial sobre determinades loteries i apostes , regulat en la disposició addicional trenta-tresena de la Llei de l'impost .


Exempció prestacions per desocupació en la modalitat de pagament únic : en la seva totalitat . A partir del 01-01-2013 supressió del límit de 15.500 € .

Exempció treball efectivament realitzat en estranger: límit màxim 60.100 € anuals .

Exempció dividends i participacions en beneficis Art.25.1.a ) ib ) , límit 1.500 € anuals .

Exempció ajudes de contingut econòmic per a la formació i tecnificació esportiva concedides als esportistes d'alt nivell , amb el límit de 60.100 € anuals .Renda gravable


Percentatges de reducció aplicable a determinats rendiments del treball

Els percentatges de reducció no s'aplicaran quan la prestació es percebi en forma de renda - art. 18.1 Llei 35/2006 .

• Rendiments qualificats reglamentàriament com a obtinguts de manera notòriament irregular en el temps : la quantia del rendiment íntegre sobre la qual s'aplicarà la reducció del 40 % no podrà superar l'import de 300.000 euros anuals ( art. 18.2 LIRPF )

• Rendiments amb període generació > a 2 anys i que no s'obtinguin de forma periòdica o recurrent , diferents dels que preveu l'article 17.2 a ) ( previsió social ) : ( modif. art. 18.2 LIRPF per Llei 16/2012 )


Límit general : la quantia del rendiment íntegre sobre la qual s'aplicarà la reducció del 40 % no podrà superar l'import de 300.000 euros anuals ( art. 18.2 a ) LIRPF )


Límits específics :

El que preveu el art. 18.2 b ) 1r LIRPF :

Sense perjudici de l'aplicació del límit assenyalat en el paràgraf anterior, en el cas que els rendiments derivin de l'exercici d'opcions de compra sobre accions o participacions pels treballadors , la quantia del rendiment sobre la qual s'aplicarà la reducció del 40 per cent no podrà superar l'import que resulti de multiplicar el salari mitjà anual del conjunt dels declarants en l'IRPF ( el 2013 és de 22.100 € ) . pel nombre d'anys de generació del rendiment . En determinats supòsits el límit pot duplicar-se.

DA trenta- LIRPF . Rendiments derivats de l'exercici d'opcions de compra sobre accions

En el cas dels rendiments del treball que derivin de l'exercici d'opcions de compra sobre accions o participacions pels treballadors que s'imputin en un pi que finalitzi amb posterioritat a 4 d'agost de 2004, a efectes de l'aplicació de la reducció del 40% prevista en l'art . 18.2 d'aquesta Llei, només es considera que el rendiment del treball té un període de generació superior a dos anys i que no s'obté de forma periòdica o recurrent , quan les opcions de compra s'exercitin transcorreguts més de dos anys des de la concessió, si, a més, no es concedeixen anualment .

NOVETAT exercici 2013 : el límit previst en l' art. 18.2 b ) 2n LIRPF . Extinció de la relació laboral , comuna o especial , o de la relació mercantil amb administra ¬ dors i membres dels consells d'administració , de les juntes que facin les seves vegades i altres membres d'altres òrgans representatius ( retribucions art .17.2 i) LIRPF ) , o d'ambdues .

Aquest nou límit no és aplicable als rendiments del treball que derivin ¬ veuen de l'extinció de relacions laborals o mercantils , produïdes amb anterioritat a 1 de gener de 2013 ( DT vintena cinquena de la Llei de l'IRPF ) .

Quantia dels rendiments de treball irregulars Límit sobre la qual aplicar la reducció del 40%
700.000 euros o menys 300.000 euros
Entre 700.000,01 i 1.000.000 euros 300.000 - ( RT - 700.000 ) ] ( * )
Més de 1.000.000 euros 0 euros

( * ) RT = suma aritmètica d'aquests rendiments del treball procedents d'una mateixa empresa , o d'altres empreses del grup amb independència del nombre de períodes impositius als quals s'imputen .

Per a l'aplicació d'aquest límit la quantia total del rendiment del treball a computar vindrà determinada per la suma aritmètica dels rendiments del treball anteriorment indicats procedents de la pròpia empresa o d'altres empreses del grup de societats en què concorrin les circumstàncies que preveu l' article 42 del Codi de comerç , amb independència del nombre de períodes impositius als quals s'imputen .Reducció general rendiments del treball ( art .20.1 i 2 Llei 35/2006 )

Quan s'obtinguin rendiments nets positius del treball , el seu import s'ha de minorar :

Rendiment net positiu

Reduccióu

Reducció  incrementada

 

Igual o inferior a 9.180 €

4.080 €

-         + 100% > 65 en actiu – perllongació laboral -

-         + 100%  movbilitat geogràfica (desempleats)

Entre 9.180,01 y 13.260 €

4.080  - [0,35 x (RNT – 9.180)]

-         + 100% > 65 en actiu – perrllongació laboral -

-         + 100%  mobilitat geogràfica (desempleats)

> a 13.260 € o con rendes, excloses les exemptes, distintes de las del treball >  6.500 €

 

 

2.652 €

-         + 100% > 65 en actiu – perllongació laboral -

-         + 100% mobilitat geogràfica (desempleats)

 

RNT: rendiment net treball

 

Reducció addicional per a treballadors actius que siguin persones amb discapacitat (Art.20.3 Ley 35/2006)

 

Grau de discapacitat

Reducció (euros)

 = > 33% e < 65%

3.264

=> 65% o que acreditin necessitar ajuda de 3ª persones o mobilitat reduïda, encara que no assoleixin el 65% de discapacitat

7.242

 

 

BASE LIQUIDABLE - reduccions base imposable general


Reduccions per tributació conjunta ( art .82 a 84 Llei 35/2006 )

Unitats familiars integrades per ambdós cònjuges 3.400 € anuals
Unitats familiars monoparentals 2.150 € anuals

S'aplicarà amb caràcter previ a les reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social , inclosos els constituïts a favor de persones amb discapacitat , així com a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat , ia la mutualitat de previsió social esportistes professionals , previstes en la Llei de l'IRPF .


Reduccions aportacions i contribucions a sistemes de previsió social (art. 51 a 52)


Límit financer d'aportacions

 < = 50 anys edat = 10.000 € anuals per al conjunt d'aportacions a plans de pensions , a mutualitats de previsió social , primes satisfetes a plans de previsió assegurats , als plans de previsió social empresarial , primes a assegurances privades de gran dependència o dependència severa , incloses, si escau, les que hagin estat imputades pels promotors .
 > 50 anys = 12.500 € anuals .

 A més , a partir d'1 de gener de 2013, per assegurances col · lectives de dependència contracta ¬ per empreses per cobrir compromisos per pensions s'estableix un límit addicional de 5.000 euros anuals ( DA 16 LIRPF per Llei 27/2011 ) . Aquest límit s'aplicarà individualment a cada partícip integrat en la unitat familiar
Límit FISCAL conjunt de reducció

El límit fiscal conjunt de reducció per aportacions i contribucions imputades pel promotor als comentats sistemes de previsió social , inclosos , si escau , els excessos pendents de reduir , procedents dels exercici 2008 a 2012 , està constituït per la menor de les quantitats següents :

a) El 30 % de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques ¬ ques percebuts individualment en l'exercici. Per a contribuents majors de 50 anys , el percentatge serà del 50 %.
A aquests efectes, s'inclouran en l'esmentada suma dels rendiments nets d'activitats econòmiques ¬ ques atribuïts per entitats en règim d'atribució de rendes , sempre que el contribuent partícip o membre de les mateixes exerceixi efectivament l'activitat econòmica .

b ) 10.000 euros anuals . Per a contribuents majors de 50 anys , la quantia serà de 12.500 € . A més , 5.000 euros anuals per a les primes a assegurances col · lectives de dependència ¬ cia satisfetes per l'empresa.


Particularitats relatives a les assegurances de dependència severa o de gran dependència ( Art.51.5 ) :

El 2013 cal distingir entre assegurances privades i assegurances col · lectives .

- Assegurances privades : Sense perjudici dels anteriors límits màxims de reducció , en el cas de primes satisfetes a assegurances privades que cobreixin el risc de dependència severa o de gran dependència , s'ha de tenir en compte , a més , que el conjunt de les reduccions practicades ¬ ticades per totes les persones que satisfacin primes a favor d'un mateix contribuent , incloses les del mateix contribuent , no podrà excedir de 10.000 euros anuals , amb independència ¬ pendència de l'edat del contribuent i , si escau , de l'edat de l'aportant .

- Assegurances col · lectives : Amb efectes a partir d'1 de gener de 2013, els compromisos per pensions ¬ cions assumits per les empreses , incloent les prestacions causades , podran instrumentar , mitjançant contractes d'assegurances col · lectius de dependència , en què com a prenedor de l'assegurança figurarà exclusivament l'empresa i la condició d'assegurat i beneficiari correspondrà al treballador . Les primes satisfetes per l'empresa en virtut d'aquests contractes d'assegurança i imputades al treballador tindran un límit de reducció propi i independent de 5.000 euros anuals

L'excés d'aportacions i contribucions exercici 2013 podran reduir en els 5 exercicis següents


Aportacions a sistemes de previsió social dels quals sigui partícip , mutualista o titular el cònjuge del contribuent :

Reducció addicional aportacions : cònjuge amb rdtos . nets inferiors a 8.000 € anuals . Els contribuents podran reduir les aportacions a plans de pensions d'aquest cònjuge amb el límit màxim de 2.000 € , sense que aquesta reducció pugui generar una base liquidable negativa .Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat : límit màxim 10.000 € / 24.250 €.

L'excés d'aportacions i contribucions corresponents a l'exercici 2013 podran reduir en els 5 exercicis següents


Reduccions per aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat : límit màxim de reducció :

- 10.000 € anuals .
- 24.250 € anuals per al conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que efectuïn aportacions a favor d'un mateix patrimoni protegit .
- L'import positiu de la base imposable general de l'aportant , un cop practicades les reduccions corresponents als conceptes fins ara comentats

L'excés donarà dret a reduir en els 4 períodes impositius següents


Reducció per quotes d'afiliació i aportacions als partits polítics .

Les quotes d'afiliació i les aportacions a què es refereix l'art .4 º . 1 EL 8/2007efectuadas a Partits Polítics , Federacions , Coalicions o Agrupacions d'Electors , pels seus afiliats , adherits i simpatitzants podran ser objecte de reducció en la bi general amb un límit màxim de 600 € anuals sense que, com a conseqüència d'aquesta minoració , aquesta pugui resultar negativa .

El romanent no aplicat , si n'hi ha, podrà reduir la base imposable de l' estalvi , sense que la mateixa pugui resultar negativa com a conseqüència d'aquesta minoració .


Reduccions per aportacions a la mutualitat de previsió social a prima fixa d'esportistes professionals i d'alt nivell :

Límit d'aportacions = 24.250 € anuals .
Com a límit màxim de reducció s'aplicarà la menor de les següents quantitats :
a ) Suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment pel contribuent en l'exercici.
b ) 24.250 € anuals .

L'excés d'aportacions podrà reduir en els 5 exercicis següents

APLICACIÓ DEL MÍNIM PERSONAL I FAMILIAR ( Art.56 a 61 Llei 35/2006 )

La funció del mínim personal i familiar consisteix a quantificar aquella part de la renda que , per destinar-se a satisfer les necessitats bàsiques personals i familiars del contribuent , no se sotmet a tributació per IRPF

 

MINIM PERSONAL i FAMILIAR

 

 

Quantíes (euros/anuals)

 

Mínim del contribuent

(amb independència del nombre de membres de la unitatfamiliar i del règim tributari escollit (individual o conjunta)

5.151

+ 918  edat >65 anys

+ 1.122  edat> 75 anys

 

 

Mínim er descendents (*)

(< 25 anys o discapacitat => 33% + altres requisits)

 

 

 

Pel 1º

1.836

 

 

Pel 2º

2.040

 

 

Pel 3º

3.672

+2.244< 3 anys  o adopció o acolliment de menors (menor edat)

 

Pel 4º i següents

4.182

 

 

En cas de mort d'un descendent que generi dret a practicar la reducció por aqueste concepte, la quantia aplicable és de 1.836 euros.

 

 

Mínim per ascendent

 

 

 

> 65 anys o discapacitat => 33%

918

+ 1.122  > 75 anys

 

Mínimo por discapacitat

del contribuent

 

 

TOTAL

=> 33% e < 65%

2.316

 

2.316

=> 33% e < 65% i necessita ajuda 3º persona o mobilitat reduïda

2.316

+ 2.316 despeses assistència

4.632

=>65%

7.038

+ 2.316 despeses assistència

9.354

Mínim per discapacitat

ascendent/ descendent

 

 

 

=> 33% e < 65%

2.316

 

2.316

=> 33% e < 65% i necessita ajuda 3º persona o mobilitat reduïda

2.316

+ 2.316 despeses assistència

4.632

=>65%

7.038

+ 2.316 despeses assistència

9.354