ATT ASSESSORS Assegurances i serveis Balaguer Lleida

El TS fixa l'abst de la sentència del TC sobre la plusvàlua municipal

10/07/2018

El Tribunal Suprem ha determinat que per a evitar el pagament de la plusvàlua municipal al transmetre un immoble, és el contribuent el que ha de demostrar amb proves que no hi hagué cap guany amb l'operació. La Sala del Contenciós-Adminsitratiu del Tribunal Suprem ha declarat que correspon a l'obligat tributari provar la inexistència d'increment de valor del terreny transmès, i per acreditar que no ha existit plusvàlua, podrà el subjecte passiu oferir qualsevol principi de prova que, almenys de forma indiciària, permeti apreciar-la, com per exemple, la diferència de valor entre el valor d'adquisició i el de transmissió que es reflexa en les corresponents escriptures públiques de compra i venda), o en la declaració de la renda on es reflexi la pèrdua patrimonial experimentada. També manifesta el Tribunal Suprem que un cop aportada per l'obligat tributari la prova de que el terreny no ha augmentat de valor, haurà de ser l'Adminsitració la que provi en contra de les dites pretensiones per a poder aplicar la plusvàlua.

Per a qualsevol dubte i/o aclaració, no dubti en posar-se en contacte amb ATT ASSESSORS, telefòn 973.44.35.05 i correu electrònic info@attassessors.com