ATT ASSESSORS Assegurances i serveis Balaguer Lleida

Increment de la cotització de determinats treballadors autònoms

07/02/2014

INCREMENT COTITZACIÓ DE DETERMINATS TREBALLADORS AUTÒNOMS

 

Des de 1 de gener de 2014 s’incrementa la base de cotització a la mínima establerta pel grup de cotització 1 del Règim General de la Seguretat Social, és a dir, s’assimila a la del personal d’alta direcció o gerència, amb una base de cotització per 2014 de 1051,50 euros i una quota mensual a ingressar de 314,40 euros (en el cas de cotitzar per contingències comuns incloent la incapacitat temporal i sense contingències professionals).

 

Aquest increment s’aplica de forma obligatòria i automàtica a:

  • Treballadors autònoms (persones físiques), socis de Societats Civils Particulars (SCP)  i de Comunitats de Béns (CB),que en algun moment de l’any 2013 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte aliè igual o superior a 10.

I així, successivament, cada any es farà aquest increment de base, si cal, segons els treballadors que s’hagin tingut contractats durant l’exercici anterior.

Igualment, si es dóna el cas de que durant tot un any no s’hagin tingut en cap moment 10 treballadors de forma simultània, la base de cotització es restablirà a la mínima per tot l’exercici següent, a no ser que el treballador autònom afectat vulgui, voluntàriament, mantenir la seva base de cotització incrementada  i així ho comuniqui convenientment a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

***** No afecta als autònoms col.laboradors familiars de l’autònom titular de l’activitat o familiars dels socis de SCP i CB.

 

  • Treballadors autònoms societaris (socis i familiars de socis donats d’alta com autònoms pel seu treball en societats mercantils capitalistes - SL, SA... - i societats laborals - SLL, SAL, ... -), independentment del número de treballadors que hagin ocupat.

Excepte que es tracti d’altes inicials, a les que els resultarà d’aplicació, durant els 12 primers mesos de la seva activitat la base mínima establerta genèricament, és a dir, una base de cotització de 875,70 euros per 2014 i una quota mensual a ingressar de 261,83 euros (en el cas de cotitzar per contingències comuns incloent la incapacitat temporal i sense contingències professionals).

***** No afecta als autònoms socis de Cooperatives  que hagin optat per donar-se d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social.

 

No obstant, segons informació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, algunes quotes d’autònoms de socis de SCP i CB s’han augmentat per error i caldrà comunicar-ho a la mateixa TGSS per tal que es retornin les quantitats ingressades indegudament i s’esmeni d’ofici aquesta errada per a les pròximes cotitzacions.

 

En atenció a tot el que s’ha detallat, convindria revisar les qüotes que li han estat cobrades aquest mes de gener i en cas de constatar alguna irregularitat ens ho faci saber per tal de poder-ho esmenar convenientment, tenint en compte que en cas d’haver de liquidar segons la normativa una quota incrementada si no ha estat així s’haurà de regularitzar la situació convenientment com a màxim fins a 31 de març de 2014 sense recàrrecs.