ATT ASSESSORS Assegurances i serveis Balaguer Lleida

Increments de la bases de cotitizació dels autònoms per 2014

24/01/2014

INCREMENTS BASE COTITZACIÓ AUTÒNOMS

 

Com cada any té l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms, podent-ho sol.licitar fins el dia 30 d’abril de 2014 i amb efectes a partir de l’1 de juliol de 2014.

 

Si està interessat en sol.licitar aquesta modificació i així incrementar la seva base de cotització (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació, la baixa d’incapacitat temporal, així com possibles incapacitats permanents i viduïtats o orfandats), els agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible per tal de poder-lo assessorar de la forma més adient segons el seu cas concret.

 

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions tenint en compte els imports vigents durant el present exercici 2014:

 

RETA- Base de Cotització

€/mes

Tipus de Cotització

Contigències Comuns

- cobertura IT -

Quota a pagar

€/mes

875,70

- mínima al 2014– (menors 47 anys o abans de 50 anys més de 5 anys de cotització en qualsevol règim)

29,90 % *

261.83

944.40

mínimaper  treballadors de  48, 49, 50 anys o més a 1-1-2014, llevat d’excepcions

29,90 %

282,38

1.000

29,90 %

299

1.202 

29,90 %

359,40

1.926.60

màxima per treballadors de 47, 48, 49 y 50 anys o més, llevat d’excepcions

   (l’any 2013 aquesta base màxima era de 1.888,80)

 

            29,90 %

576,05

3.597,00

- màxima al 2014 -

29,90 %

1075,50

 

*29,90 % = 29,80 % + 0,1 % (pels autònoms sense protecció per contingències derivades d’accidents de treball, malalties professionals i cessament d’activitat)

 

R. AGRARI- Base de Cotització

€/mes

Tipus de Cotització

Contigències Comuns

- cobertura IT -

Quota a pagar

€/mes

875,7

- mínima al 2014 -

22,05 %

193,09

1050,90

- màxima al 2014 -

22,05 %

231,72

 

Així mateix, els informem que els treballadors autònoms que,  a 1 de gener de 2014, tinguessin 47 anys d'edat i cotitzin per una base inferior a 1.888,80€ mensuals no podran escollir una base superior a 1.926,60 €, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2014.

 

Igualment, li recordem que:

-         La Tresoreria General de la Seguretat Social podrà incrementar, anualment i de forma automàtica, la seva base de cotització en el mateix percentatge en que s’augmentin cada any les bases màximes de cotització en aquest Règim Especial, prèvia sol.licitud.

-         També podrà sol.licitar l’increment de base de cotització fins el dia 31 d’octubre de 2014 i amb efectes a partir de l’1 de gener de 2015.

 

D’altra banda, existeix la possibilitat de cotitzar també per accidents de treball, malalties professionals i protecció per cessament o atur, podent-ho sol.licitar fins el 31 de setembre de cada any, amb efectes des de l’1 de gener del següent i suposant un increment de qüotes que variarà segons l’activitat que es desenvolupa.