ATT ASSESSORS Assegurances i serveis Balaguer Lleida

Integració dels treballadors de la llar al Règim General de la Seguretat Social

15/06/2012

TREBALLADORS/ES DE LA LLAR – INTEGRACIÓ AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

(DISPOSICIÓ ADICCIONAL 39 DE LA LLEI 27/2011, EN VIGOR EL 1-1-2012)

  1. INTEGRACIÓ DELS TREBALLADORS/ES DE LA LLAR EN EL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

La Disposició Addicional 39 de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, procedeix, amb efectes de 1-1-2012, a la integració del Règim Especial de Treballadors de la Llar dins del Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l’establiment d’un Sistema Especial per aquests treballadors/es.

 

Aquesta integració es produirà de forma gradual des de gener de 2012 fins 2018, particularment en matèria de cotització, i de forma immediata – durant els primers 6 mesos de 2012 – respecte a les comunicacions que hagin de realitzar ocupador o titular de la llar i el treballador/a.

 

  • Inscripció y Afiliació

En aquesta matèria podem distingir entre qui provingui del Règim Especial de Treballadors de la Llar i qui s’incorpori directament al Sistema Especial (dins del Règim General) a partir de 1-1-2012.

 

a). Treballadors procedents del Règim Especial de Treballadors de la Llar:

Solament podran ser inclosos en el Sistema Especial del Règim General qui es trobi correctament enquadrat en el Règim Especial. I la forma de fer-ho és la comunicació, amb independència de que es tracti de treballadors que prestin els seus serveis de forma parcial per a diversos ocupadors, com si presten els seus serveis de forma exclusiva per un sol titular de llar familiar.

 

Des de 1.1.2012 fins 30-6-2012 els ocupadors amb els seus treballadors han de comunicar a la TGSS les dades necessàries per l’obertura d’un nou Codi de Compte de Cotització (C.C.C.) dins d’aquest Sistema Especial, així com les dades per tramitar l’alta d’aquests treballadors, incloent la retribució mensual abonada, amb independència del nombre d’hores que treballin per ells. Les altes sol.licitades durant aquest període transitori tindran efecte per l’aplicació d’aquest Sistema Especial des del primer dia del mes següent a aquell en que es presenti la sol.licitud.

 

Una de les principals novetats és que el titular de la llar familiar serà sempre el responsable de l’ingrés de les cotitzacions, inclús quan el treballador presti serveis amb caràcter parcial o discontinu. En aquests casos, la inclusió en el Sistema Especial es realitzarà com treballadors per compte aliè adscrits a comptes de cotització la titularitat dels quals pertany a cadascú dels ocupadors pels que presten els seus serveis. Per això, cada ocupador haurà de disposar d’un C.C.C. en el Sistema Especial per Treballadors de la Llar.

 

Mentre no es realitzi la comunicació continuarà aplicant-se el règim jurídic previst en el Règim Especial de Treballadors/es de la Llar, amb el límit del 30-6-2012 i transcorregut aquest termini sense que s’hagi efectuat la referida comunciació:

  • Si presten serveis amb caràcter parcial o discontinu per a diversos ocupadors, quedaran exclosos del Sistema Especial, procedint la TGSS a cursar la seva baixa en el Règim corresponent amb efectes de 1-7-2012.
  • Si treballen de forma exclusiva i permanent per un únic ocupador, la seva cotització al Sistema Especial passarà a efectuar-se, des de 1-7-2012, per la base de cotització establerta en el tram superior que s’estableixin per aquests Sistema Especial en cada moment i per això, la TGSS crearà d’ofici un C.C.C. en el Sistema Especial y adscriurà en el mateix als treballadors que constin d’alta en el Règim Especial de Treballadors de la Llar.

 

b). Incorporació al Sistema Especial de treballadors que no procedeixin del Règim Especial de Treballadors/es de la Llar:

La incorporació dels treballadors al Règim General es portarà a terme mitjançant la sol.licitud d’alta en el Sistema Especial amb caràcter previ a l’inici d’activitat. El termini per comunicar la baixa en el mateix és de 6 dies.

 

  • Cotització i Recaptació

a). Bases de Cotització:

S’abandona la cotització tarifada única que suposava el pagament d’una quantitat mensual fixa. La cotització en aquest Sistema Especial estarà funció del tram que correspongui en funció de les retribucions percebudes:

 

1er. Tram: Retribució mensual fins 74,83 euros al mes – Base de Cotització: 90,20 euros al mes.

2on. Tram: Retribució mensual des de 74,84 euros al mes fins 122,93 euros al mes – Base de Cotització: 90,20 euros al mes.

3er. Tram: Retribució mensual des de 122,94 euros al mes fins 171,02 euros al mes – Base de Cotització: 146,98 euros al mes.

4rt. Tram: Retribució mensual des de 171,03 euros al mes fins 219,11 euros al mes – Base de Cotització: 195,07 euros al mes.

5è. Tram: Retribució mensual des de 219,12 euros al mes fins 267,20 euros al mes – Base de Cotització: 243,16 euros al mes.

6è. Tram: Retribució mensual des de 267,21 euros al mes fins 315,30 euros al mes – Base de Cotització: 291,26 euros al mes.

7è. Tram: Retribució mensual des de 315,31 euros al mes fins 363,40 euros al mes – Base de Cotització: 339,36 euros al mes.

8è. Tram: Retribució mensual des de 363,41 euros al mes fins 411,50 euros al mes – Base de Cotització: 387,46 euros al mes.

9è. Tram: Retribució mensual des de 411,51 euros al mes fins 459,60 euros al mes – Base de Cotització: 435,56 euros al mes.

10è. Tram: Retribució mensual des de 459.61 euros al mes fins 507,70 euros al mes – Base de Cotització: 483,66 euros al mes.

11è.Tram: Retribució mensual des de 507,71 euros al mes fins 555,80 euros al mes – Base de Cotització: 531,76 euros al mes.

12è. Tram: Retribució mensual des de 555,81 euros al mes fins 603,90 euros al mes – Base de Cotització: 579,86 euros al mes.

13è. Tram: Retribució mensual des de 603,91 euros al mes fins 652,00 euros al mes – Base de Cotització: 627,96 euros al mes.

14è. Tram: Retribució mensual des de 652,01 euros al mes fins 700,10 euros al mes – Base de Cotització: 676,06 euros al mes.

15è. Tram: Retribució mensual des de 700,11 euros al mes – Base de Cotització: 748,20 euros al mes.

 

Aquestes bases s’actualitzaran en idèntica proporció a l’increment que experimenti anualment la base mínima del Règim General.

 

L’any 2013 s’establirà un nou tram 16è per retribucions superiors a la base mínima del Règim General, en el que la base de cotització serà la del tram 15è incrementada en un 5%; des de 2013 fins a 2018 les bases de cotització s’actualitzaran en idèntica proporció a l’increment que experimenti la base mínima de cotització del Règim General (excepte el tram 16è, que s’incrementarà en un 5% anual). I a partir de 2019 la base de cotització per contingències comuns i professionals estarà constituïda per la remuneració total del treballador, segons determina l’article 109 de la Llei General de la Seguretat Social.

 

b). Tipus de Cotització

El tipus de cotització per les contingències comuns s’anirà apropant progressivament a l’establert en el Règim General.

 

L’any 2012, el tipus de cotització serà del 22%, essent a càrrec del ocupador un 18,30% i a càrrec del treballador un 3,70%.

L’any 2013, el tipus de cotització serà del 22,90%, distribuint-se entre ocupador i treballador en els % que determini la Llei de Pressupostos de l’Estat.

L’any 2014, el tipus de cotització serà del 23,80%, distribuint-se entre ocupador i treballador en els % que determini la Llei de Pressupostos de l’Estat.

L’any 2015, el tipus de cotització serà del 24,70%, distribuint-se entre ocupador i treballador en els % que determini la Llei de Pressupostos de l’Estat.

L’any 2016, el tipus de cotització serà del 25,60%, distribuint-se entre ocupador i treballador en els % que determini la Llei de Pressupostos de l’Estat.

L’any 2017, el tipus de cotització serà del 26,50%, distribuint-se entre ocupador i treballador en els % que determini la Llei de Pressupostos de l’Estat.

L’any 2018, el tipus de cotització serà del 27,40%, distribuint-se entre ocupador i treballador en els % que determini la Llei de Pressupostos de l’Estat.

L’any 2019, el tipus de cotització serà del 28,30%, essent a càrrec del ocupador un 23,60% i a càrrec del treballador un 4,70%.

 

Per la cotització per contingències professionals s’aplicarà el tipus previst a la tarifa de primes establerta a la Disposició Addicional 4ª de la Llei 42/2006 (actualmente l’1,10%) essent la quota resultant a càrrec exclusiu de l’ocupador.

 

c). Recaptació

El responsable de l’ingrés de les quotes serà sempre l’ocupador, mitjançant domiciliació bancària, encara que el treballador presti els seus serveis amb caràcter parcial o discontinu per un o més ocupadors, i sense que hagi de formalitzar-se cap butlletí de cotització.

 

  • Reduccions en la Cotització

Durant els anys 2012, 2013 i 2014 s’aplicarà una reducció del 20% a les cotitzacions corresponents per la contractació de persones que prestin serveis a la llar familiar i quedin incorporades en el Sistema Especial, sempre que l’obligació de cotitzar s’hagi iniciat a partir de l’1-1-2012. Aquesta reducció s’ampliarà amb una bonificació fins arribar al 45% en famílies nombroses, en els termes de les reduccions i bonificacions que es vinguin aplicant en aquest Règim Especial.

 

  • Acció Protectora

A partir de 1-1-2012 les prestacions causades pels treballadors de la llar es faran efectives en els mateixos termes i condicions que els establerts per al Règim General, amb algunes peculiaritats:

a). Incapacitat Temporal per Contingències Comuns

Es cobrarà des del 4art dia de la baixa en el treball, corresponent a l’ocupador l’abonament des d’aquest fins el 8è, els dos inclosos. A partir del 9è dia la baixa serà abonada per l’INSS, no procedint el pagament delegat.

b). Prestacions derivades de contractes a jornada parcial

Per causar dret a les prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, maternitat i paternitat, es computaran exclusivament les cotitzacions efectuades en funció de les hores treballades, calculant la seva equivalència en dies teòrics de cotització.

c). No integració la descoberts en la base reguladora

En el període 2012-2018 per al càlcul de la base reguladora de les pensions d’incapacitat permanent per contingències comuns i jubilació, respecte dels períodes cotitzats en el Sistema Especial, sols es tindrà en compte els realment cotitzats no aplicant-se la integració de descoberts.

d). Desocupació

Els treballadors incorporats al Sistema Especial seguiran sense tenir accés a la protecció per desocupació.

 

  1. EXTENSIÓ DE L’ACCIÓ PROTECTORA PER CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS ALS TREBALLADORS/ES INCLOSOS EN EL RÈGIM ESPECIAL DE LA LLAR.

De conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional 53 de la LGSS en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors/es de la Llar es consideren protegides les contingències d’accidents de treball i enfermetat  professional en els mateixos termes i condicions que el establerts per la cobertura de contingències professionals en el Règim General.

 

En concret, el concepte d’Accident de Treball i Enfermetat Professional s’ha de considerar en el mateix sentit que l’establert per al Règim General als articles 115 y 116 de la LGSS; l’abast de l’acció protectora derivada d’accident de treball i enfermetat professional compren assistència sanitària, recuperació professional, subsidi per incapacitat temporal, prestacions per incapacitat permanent, prestacions per mort i supervivència i indemnitzacions a tant alçat per lesions permanents no invalidants derivades d’accident de treball o enfermetat professional, encara que cal destacar que no serà d’aplicació el recàrrec de les prestacions econòmiques per falta de mesures de prevenció de riscos laborals a que es refereix l’artícle 123 de la LGSS.

 

Serà requisit necessari per accedir a prestacions econòmiques, per al seu reconeixement i abonament, que s’hagin complert les obligacions en matèria d’afiliació i alta en aquest règim especial, impedint-s’hi l’accés si l’obligat és el propi treballador/a, mentre que s’ha complert amb aquestes obligacions però el treballador/a no es troba al corrent de pagament de les qüotes, será d’apliació el mecanisme d’invitació al pago amb un termini de 30 díes per posar-se al corrent. No obstant, quan el titular de la llar familiar hagi incomplert aquestes obligacions, es reconeixeran les prestacions que corresponguin, amb independència de l’exigència de responsabilitat al titular de la llar familiar respecte al pagament de la cotització i de les sancions que se’n derivin.

 

La gestió i control es portarà a terme per l’Entitat gestora o Mútua amb la que s’hagi formalitzat la cobertura de tals contingències; els titulars de la llar familiar que a 1-1-2012 tinguessin empleats/ades de la llar en alta, o els propis empleats/ades de la llar de caràcter discontinu que estiguessin d’alta en aquell moment, hauran de triar l’Entitat gestora o la Mútua amb la que desitgin formalitzar la cobertura de les contingències professionals, en el termini de 30 dies hàbils següents a 1-1-2012 i de no efectuar-se tal elecció en el termini assenyalat, la cobertura correspondrà a l’INSS, formalitzant-se d’ofici per la TGSS.