ATT ASSESSORS Assegurances i serveis Balaguer Lleida

Novetats laborals i de Seguretat Social per a l´any 2014

10/02/2014

Els informem de les principals NOVETATS LABORALS i de SEGURETAT SOCIAL de la Llei 22/2013 de Pressupostos Generals per a 2014 i altres normes recents:

 

·            Es mantenen les quanties del salari míniminterprofessional per a 2014 en 645,30.-€ /mensuals o 21,51.- €/ diaris.

 

·            L'entrada en vigor de l'ampliacióde la durada del permís de paternitata quatre setmanes s'ajorna fins al 1-1-2015(actualment, és de 13 dies pels autònoms i de 13 dies més els de permís retribuït a càrrec de l’empresa en cas de treballadors per compte aliè).

 

·            Les bases màximesde cotitzacióal Règim General s'incrementen en un 5% per a l'any 2014, passar a ser de 3.597,00.- €/ mensuals o 119,90.- €/ diaris. Les bases mínimes es mantenen.

 

·            Els treballadors autònoms que, a 1-1-2014, tinguin 47 anysd'edat i cotitzen al RETA per una base inferior a 1.888,80.- € mensuals no podran triar una base de cotització superior a 1.926,60.- € mensuals, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30-6-2014.

La base mínima dels autònoms s'incrementa un 2% (875,70.- €/ mensuals); excepte en determinats casos (autònoms societaris o autònoms persones físiques, socis de SCP i CB)  que en algun moment de l'any 2013 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadorsper compte d'altri igual o superior a deu, que passaran a tenir una base de cotització igual a la prevista per al Grup de cotització 1 del Règim General (1.051,50.- €/ mensuals el 2014) i a pagar, de forma automàtica i obligatòria, 314,40.- €/ mensuals.

 

·            S’estableix el contracte de treball de suport als emprenedors a temps parcial i s’amplien les bonificacions existents per aquests contractes, computant-se la quantia de la bonificació de forma proporcional a la jornada de treball pactada en contracte.

 

·            Es prorroguen fins al 31-12-2014 les bonificacions en les cotitzacions per a les empreses, excloses les pertanyents al sector públic, dedicades a activitats enquadrades en els sectors de turisme, comerç vinculat al mateix i hostaleriaque generin activitat productiva en els mesos de març i de novembre de cada any i que iniciïn i / o mantinguin en alta durant aquests mesos l'ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu.

 

·            Es regula la suspensió cautelar del subsidi per incapacitat temporal per incompareixençaa qualsevol de les convocatòries realitzades pels metges adscrits a l'INSS i a les mútues per a examen i reconeixement mèdic. També es modifica la regulació de l'extinció del dret a aquest subsidi.

 

·            Amb efectes des de 1-1-2014, es suprimeix l’ art.33.8 de l'Estatut dels Treballadors que regulava el pagamentdirecte pel FOGASAd'una part de la indemnització(8 dies de salari per any) per extinció dels contractes indefinits celebrats per empreses de menys de 25 treballadors per acomiadament col · lectiu, acomiadament objectiu o extinció per les causes previstes en l'art .64 de la Llei Concursal, pel què ara ja no es podrà sol.licitar directament al FOGASA el cobrament d’aquesta part de l’indemnització per part dels treballadors afectats, que només podran exigir-ho a l’empresa i interposar, si cal, reclamació de quantitat per via judicial per acabar cobrant del FOGASA si l’empresa es declarada insolvent.

 

·            La Tresoreria General de la Seguretat Social amplia el termini de liquidació i ingrésdels nous conceptes i importsa incloure a la base de cotitzacióal Règim General des del 22 de desembre del 2013 (totalitat del plus de transport i distància, millores de les prestacions de la Seguretat Social diferents de la incapacitat temporal, inclosos els plans de pensions, entre d'altres), sense aplicació de recàrrec o cap interès, fins al 31-5-2014.

 

·            S’imposa des de març de 2014 l’obligació per als empresaris de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social en cada període de liquidació l’import de tots els conceptes retributius abonats als seus treballadors, amb independència de la seva inclusió o no en la base de cotització a la Seguretat Social i encara que resultin d’aplicació bases úniques.

·            En quant a foment del treball a temps parcial i flexibilitat en el temps de treball es modifiquen determinats aspectes de la regulació sobre les hores complementàries ampliant el possible pacte als contractes temporal, sempre i quant la jornada de treball no sigui inferior a deu hores setmanals en còmput anual, es redueix el termini de previ avís per a la seva realització, alhora que s’incrementa el número d’hores d’aquest tipus que es poden fer.

S’estableix una distinció entre les hores complementàries pactades, de realització obligatòria per al treballador quan hagi signat el preceptiu pacte, i les voluntàries que, únicament, poden ser oferides per l’empresa en els contractes indefinits.

I, s’estableix una obligació de registre de la jornada dels treballadors a temps parcial.

 

El període de prova dels contractes de durada determinada de l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors que tinguin una durada no superior a sis mesos, no podrà ser superior a un mes, excepte que el Conveni Col.lectiu aplicable estableixi una altra cosa; també s’actualitza el règim d’interrupció del període de prova, ampliant-lo al risc durant l’embaràs, al risc durant la lactància i a la paternitat.

No obstant, els períodes de prova concertats amb anterioritat a 22 de desembre de 2013, entrada en vigor del RDLlei 16/2013, continuen regint-se per la normativa legal o convencional d’acord amb la que es van celebrar.

 

S’amplia des dels vuit fins als dotze anys la edat del menor que pot justificar una reducció de jornada del treball diari per guarda legal, amb la disminució proporcional del salari.

 

Davant de qualsevol dubte o per completar els continguts de la present poden contactar amb el nostre despatx.