ATT ASSESSORS Assegurances i serveis Balaguer Lleida

Reducció de la cotització empresarial a la Seguretat Social per contractació indefinida

04/03/2014

REDUCCIÓ DE LES COTITZACIONS EMPRESARIALS PER CONTINGÈNCIES COMUNES A la SEGURETAT SOCIAL PER CONTRACTACIÓ INDEFINIDA.
 

RD- Llei 3/ 2014 - BOE 1-3-2014

Tipus de reducció:

Redueix a una quantia determinada l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes, amb efectes de 25 de febrer de 2014.

Contractes als quals es pot aplicar la reducció:

Contractes indefinits, a temps complet o a temps parcial, formalitzats per escrit i celebrats entre el 25 de febrer de 2014 i el 31 de desembre de 2014.

Quantia de l'aportació (tarifa plana):

Contracte indefinit a temps complet: 100 € / mensuals.
Contracte indefinit a temps parcial (jornada mínima del 75%): 75 € / mensuals
Contracte indefinit a temps parcial (jornada mínima del 50%): 50 € / mensuals
 

Durada de la reducció:

S'aplicarà durant un període de 24 mesos, comptats a partir de la data d'efectes del contracte.

Reducció addicional per a les empreses amb menys de 10 treballadors:

Les empreses que al moment de celebrar el contracte al qual s'apliqui la reducció comptin amb menys de deu treballadors tenen dret a una reducció equivalent al 50 % de l'aportació empresarial a la cotització per contingències comunes corresponent al treballador contractat de manera indefinida.

La reducció s'aplicarà durant els 12 mesos següents després de finalitzar el període de 24 mesos en què s'ha aplicat la tarifa plana (del 25 al 36 mes)
 

Limitacions en la quantia de la reducció:

Quan les dates de l'alta i de la baixa del treballador en el règim de Seguretat Social que correspongui no siguin coincidents amb el primer o l'últim dia del mes natural, l'import de l'aportació empresarial a què es refereix aquest article es reduirà de forma proporcional al nombre de dies en alta en el mes.

Requisits de les empreses beneficiàries d'aquestes reduccions:

- Els contractes indefinits que se celebren han de suposar un increment tant del nivell d'ocupació indefinida com del nivell d'ocupació total de l'empresa. Per calcular aquest increment, es prendrà com a referència la mitjana diària de treballadors que hagin prestat serveis a l'empresa en els trenta dies anteriors a la celebració del contracte.

- No haver extingit contractes de treball, per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat uns o altres declarats judicialment com a improcedents o per acomiadaments col·lectius, en els 6 mesos anteriors a la celebració dels contractes que donen dret a la reducció. A l'efecte del compliment d'aquest requisit no es tindran en compte les extincions que s'hagin produït abans del 25 de febrer de 2014.

- Mantenir durant un període de 36 mesos  a comptar de la data d'efectes del contracte indefinit amb aplicació de la reducció , tant el nivell d'ocupació indefinida com el nivell d'ocupació total aconseguit, almenys, amb aquesta contractació.

S'examinarà el manteniment del nivell d'ocupació indefinida i del nivell d'ocupació total cada dotze mesos. Per a això, s'utilitzaran la mitjana de treballadors indefinits i la mitjana de treballadors totals del mes en què sigui procedent examinar el compliment d'aquest requisit.

A efectes d'examinar el nivell d'ocupació i el seu manteniment en l'empresa, no es tindran en compte les extincions de contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que no hagin estat declarats improcedents.

- Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.


- No haver estat excloses de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació per la comissió de determinades infraccions greus o molt greus.

Supòsits en què NO es poden aplicar les reduccions:

- Relacions laborals de caràcter especial (art. 2 ET ), és a dir, la del personal d’alta direcció que no siguin estrictament consellers i membres de consell d’administració de societats, la del servei de la llar familiar, la dels penats en institucions penitenciàries, la dels esportistes professionals, la dels artistes en espectacles públics, la de les persones que intervinguin en operacions mercantils per compte d’un o més empresaris sense assumir-ne el risc, la dels treballadors minusvàlids que prestin els seus serveis en centre especials d’ocupació i la dels estibadors portuaris que prestin serveis mitjançant societats estatals o aquells de desenvolupin les mateixes funcions als ports gestionats per Comunitats Autònomes

- Contractacions que afecten el cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament, de l'empresari o dels qui tinguin el control empresarial, exerceixin càrrecs de direcció o siguin membres dels òrgans d'administració de les entitats o de les empreses que tenen la forma jurídica de societat, així com les que es produeixin amb aquests últims.

Excepció: els autònoms que contractin, com a treballadors per compte d'altri, els fills menors de 30 anys, encara que convisquin amb ell, o als fills majors d'aquesta edat que tinguin especials dificultats per a la inserció laboral ( discapacitat ) d'acord amb la DA desena de la Llei 20/2007, podran aplicar les reduccions.

- Contractació de treballadors l'activitat determini la seva inclusió en qualsevol dels sistemes especials establerts en el Règim General de la Seguretat Social.

- Contractació d'empleats que excepcionalment pugui tenir lloc en els termes establerts en els art . 20 i 21, i en la DA vintena i vint-i-unena de la Llei 22/ 2013 de PGE ( sector públic )
- Contractació de treballadors que haguessin estat contractats en altres empreses del grup d'empreses del que formin part i els contractes s'haguessin extingit per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat uns o altres declarats judicialment com improcedents, o per acomiadaments col·lectius, en els 6 mesos anteriors a la celebració dels contractes que donen dret a la reducció . El que disposa el paràgraf anterior no és aplicable en el cas d'extincions que s'hagin produït abans del 2014.02.25.

- Contractació de treballadors que en els 6 mesos anteriors a la data del contracte hagin prestat serveis en la mateixa empresa o entitat mitjançant un contracte indefinit. El que disposa el paràgraf anterior no és aplicable per al supòsit de treballadors els contractes de treball dels quals s'haguessin extingit abans del 25 de febrer de 2014.

- No serà d'aplicació la reducció prevista en aquest Reial decret llei a la cotització per hores complementàries que realitzen els treballadors a temps parcial els contractes donen dret a la reducció.


Incompatibilitat reduccions:

Incompatible amb qualsevol altre benefici en la cotització a la Seguretat Social pel mateix contracte, amb independència dels conceptes als quals aquests beneficis puguin afectar.
 


Reintegrament:

L'incompliment d'algun dels requisits comporta que quedarà sense efecte la reducció i s'haurà de procedir al reintegrament de la diferència entre els imports corresponents a les aportacions empresarials a la cotització per contingències comunes que haguessin procedit en cas de no aplicar-se la reducció i les aportacions ja realitzades des de la data d'inici de l'aplicació de la reducció, en els termes següents:

- Si l'incompliment de l'exigència del manteniment del nivell d'ocupació es produeix als dotze mesos des de la contractació, correspon reintegrar el 100 per 100 de la diferència.
- Si aquest incompliment es produeix als vint mesos des de la contractació , correspon reintegrar el 50 per 100 de la diferència.
- En cas que l'incompliment es produís als trenta- sis mesos des de la contractació , correspon reintegrar el 33 per 100 de la diferència.
 

La norma recorda que , amb independència del citat ingrés en els termes assenyalats anteriorment, són de plena aplicació les sancions de la LISOS i per tant , tot i procedir a l'ingrés és possible que se sancioni si es considera que  s'ha vulnerat algun precepte o conducta tipificada en la LISOS.


No és aplicable la reducció que preveu aquest Reial decret llei a la cotització per hores complementàries que realitzen els treballadors a temps parcial els contractes dels quals donen dret a la reducció. Per tant, les esmentades hores han de cotitzar, pel que fa a l'aportació empresarial per contingències comunes, de forma íntegra.